Chociaż ważne jest, aby znać swoje prawa podczas korzystania z usług medycznych, w przypadku gdy pacjent poczuje się niepokojony lub niesprawiedliwie potraktowany, istnieje wiele dostępnych opcji, w tym Rzecznik Praw Pacjenta. Alternatywnie, pacjenci mogą wybrać drogę sądową lub skorzystać z procedur przewidzianych w systemie odpowiedzialności zawodowej lekarzy i innych pracowników medycznych.

Pacjenci mają do dyspozycji prawne zabezpieczenia, które określają ich prawa i obowiązki w trakcie diagnozowania i leczenia, niezależnie od tego, czy są opiekowani w publicznych, czy prywatnych placówkach medycznych. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dostarcza precyzyjnych informacji na temat praw i obowiązków pacjenta.

Ustawa ta precyzuje, jak należy postępować w przypadku chęci dochodzenia rekompensaty za szkody związane z opieką zdrowotną, a także określa procedury składania skarg na nieprawidłowości w tym zakresie.

„Każdy pacjent bez względu na narodowość, status materialny, wiek, płeć ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością, odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. Jest to podstawowe, wyjściowe prawo pacjenta. Wszystkie pozostałe prawa służą tak naprawdę realizacji tego pierwszego, podstawowego. Ten katalog jest szeroki i obowiązuje wszystkie podmioty lecznicze, które realizują świadczenia na terenie kraju” – mówi Grzegorz Błażewicz, zastępca Rzecznika Praw Pacjenta.

Prawo do skorzystania z porad lekarskich w stanie nagłym dotyczy wszystkich. W takim przypadku każdy uprawniony do ubezpieczenia zdrowotnego ma prawo do natychmiastowego otrzymania pomocy medycznej, bez konieczności posiadania skierowania. Kobiety w ciąży mogą również skorzystać z tego prawa, szczególnie w momencie porodu.

Osoby, które uznają, że ich zdrowie lub życie są zagrożone, mogą skorzystać z natychmiastowej pomocy medycznej bez skierowania. Przysługuje to także kobietom w czasie porodu. Każdy uprawniony do ubezpieczenia zdrowotnego ma prawo do natychmiastowej pomocy medycznej.

Organizacje zdrowotne oferują szeroki zakres usług w nagłych przypadkach. Umożliwiają one zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej w przypadku pogorszenia stanu zdrowia lub sytuacji zagrażającej życiu. Specjalne wsparcie przysługuje kobietom w czasie porodu, w tym konsultacje i zabiegi medyczne.

Każdy ma prawo do natychmiastowej pomocy medycznej bez skierowania w przypadku zagrożenia dla zdrowia lub życia. Poza tym, kobiety w ciąży mają dostęp do szczególnego wsparcia w czasie porodu, w postaci konsultacji medycznych oraz zabiegów.

Organizacje zdrowotne oferują pomoc w nagłych sytuacjach, aby zapewnić bezpieczną i odpowiednią opiekę medyczną. Każdy ma prawo do natychmiastowej pomocy medycznej bez skierowania, a kobiety w ciąży mogą liczyć na specjalne wsparcie, w tym konsultacje i zabiegi medyczne.

Pacjent ma prawo do zażądania, aby lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych skonsultował się z innym lekarzem lub zorganizował spotkanie konsylium lekarskiego. Jeśli lekarz uzna takie żądanie za nieuzasadnione, powinien odnotować to w dokumentacji medycznej, która jest dostępna dla pacjenta.

Prawo do informacji

Pacjenci w wieku 16 lat i więcej mają prawo otrzymać jasne i zrozumiałe informacje od lekarza dotyczące ich stanu zdrowia, diagnozy oraz proponowanych i możliwych metod leczenia, a także konsekwencji, jakie mogą wyniknąć z zastosowania lub niezastosowania określonych czynności medycznych. Lekarz powinien wyjaśnić szczegóły przeprowadzanych badań i zabiegów, a także cel przepisywanych leków. Oprócz tego pacjenci mają prawo do wyników przeprowadzonych badań. Jeżeli konieczne jest uiszczenie opłaty za usługi medyczne, lekarz powinien poinformować o tym pacjenta.

Pamiętaj, że jesteś w pełni uprawniony do poznania wszystkich informacji dotyczących twojego stanu zdrowia. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, możesz je zawsze zadać lekarzowi.

Jeśli nie czujesz się komfortowo z otrzymywaniem informacji dotyczących twojego stanu zdrowia, masz prawo wyrazić swoje oczekiwania. Lekarz zawsze będzie starał się dostosować do Twoich wymagań.

Lekarz ma obowiązek, w sposób zrozumiały i dostosowany do wieku pacjenta, przekazać informacje dotyczące podejmowanych działań. W przypadku dzieci, po ukończeniu 13 roku życia, lekarz powinien wysłuchać ich zdanie w sprawie proponowanej diagnostyki i leczenia. Jednakże zgody na diagnostykę lub leczenie dziecka udzielają jego opiekunowie prawni, bądź w sytuacjach konfliktowych – sąd rodzinny.

Pacjent ma prawo do informacji i wskazania, u jakiego innego lekarza lub w jakim innym szpitalu czy przychodni ma realną możliwość kontynuowania leczenia, jeśli lekarz odstąpi od leczenia z jakiegokolwiek powodu. Co ważne, odstąpienie od leczenia musi być wcześniej odpowiednio zakomunikowane pacjentowi, tak aby nie było to dla niego zaskoczeniem. W przypadku konieczności leczenia w trybie niecierpiącym zwłoki, lekarz ma obowiązek udzielenia pomocy medycznej w celu uniknięcia utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała, ciężkiego rozstroju zdrowia lub innego przypadku niecierpiącego zwłoki.

Jeśli poczujesz, że Twoje prawa pacjenta nie zostały zachowane w POZ-cie, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, szpitalu lub przychodni prywatnej, nie pozostawaj w tym osamotniony. Skontaktuj się z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta, które oferuje wiele możliwości: możesz zadzwonić, wysłać list, napisać maila, skorzystać z czatu lub skontaktować się poprzez kanały społecznościowe.

„Zapewniam, że zrobimy wszystko, żeby się z taką osobą skontaktować i udzielić jej adekwatnej pomocy” – zapewnia Grzegorz Błażewicz, Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta.

Rzecznik praw pacjenta ma szereg obowiązków, w tym prowadzenie postępowań wyjaśniających w całym kraju. Rzecznik ma także za zadanie zbieranie informacji na temat praktyk mogących naruszać zbiorowe prawa pacjentów. Ponadto, reprezentuje on pacjentów w sądach powszechnych i cywilnych.

Skargę na działanie lub zaniechanie jakiejś osoby lub placówki medycznej można złożyć w sądzie cywilnym lub prokuraturze w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa. Natomiast pracownika medycznego można zaskarżyć do rzecznika odpowiedzialności zawodowej, w przypadku naruszenia przez niego zasad zawartych w kodeksie etycznym danego zawodu.

Pacjenci mają prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej, intymności, wyczerpującej i zrozumiałej informacji o swoim stanie zdrowia, zachowania tajemnicy informacji na ich temat, wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych, dostępu do dokumentacji medycznej, poszanowania ich życia prywatnego i rodzinnego, opieki duszpasterskiej, zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza, dochodzenia swoich praw, zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych oraz przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

Pierwszym krokiem jest zapoznanie się z przepisami odnoszącymi się do praw pacjenta, zasad udostępniania dokumentacji medycznej, obowiązków w zakresie praw pacjentów podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, kompetencji i zasad powoływania Rzecznika Praw Pacjentów, sposobów postępowania przy naruszeniu zbiorowych praw pacjentów oraz trybu i zasad przyznawania odszkodowań i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych.

Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, możesz złożyć skargę lub pozew w odpowiednim sądzie.


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pliki Cookies
Ta strona używa plików cookies, aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenie. Kontynuując przeglądanie, zgadzasz się na ich wykorzystanie. Szczegóły dotyczące polityki prywatności znajdziesz w naszej odrębnej informacji.

Obowiązek informacyjny RODO
Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz RODO znajdziesz klikając w "Więcej informacji".