Badanie przeprowadzone przez agencję SW Research na zlecenie SFP-ZAPA wykazało, że ponad 81% Polaków jest zdania, że koncerny streamingowe powinny dzielić się zyskiem z polskimi twórcami filmowymi. W opinii respondentów, twórcy powinni mieć udział w sukcesie własnych dzieł i otrzymywać wynagrodzenie odpowiednio do jego rozmiarów.

Dynamiczny rozwój serwisów streamingowych wymusza na rządzie wprowadzenie nowych regulacji prawnych w zakresie dystrybucji filmowej, w tym tantiem z internetu. Aby lepiej poznać opinię społeczeństwa w tej kwestii, SFP-ZAPA zleciła agencji SW Research przeprowadzenie badania „Twórcy filmowi w oczach Polaków. Ilościowe badanie opinii.”.

Badanie wskazuje, że Polacy i Polki wyrażają jasne stanowisko odnośnie sprawiedliwego wynagradzania twórców dzieł pojawiających się w internecie. Uważają, że cyfrowe platformy streamingowe, takie jak Netflix, Amazon, czy HBO, powinny dzielić się swoim sukcesem komercyjnym z twórcami oraz podpadać temu samemu prawu i zasadom działania co podobne podmioty działające w Polsce. Polacy i Polki wyraźnie wskazują też, że właściwa ochrona praw autorskich i ich poszanowanie powinno być jednym z warunków rozwoju lokalnej sceny twórczej.

Doświadczenia zawodowe i dorobek twórczy polskich autorów wymagają ochrony przed nadużyciami i nieuczciwymi zachowaniami. Z tego powodu konieczne jest wdrożenie odpowiednich regulacji prawnych, które zapewnią twórcom godne wynagrodzenie za ich pracę oraz zapobiegną bezprawnemu wykorzystywaniu ich dzieł.

Wyniki badania jasno wskazują, że Polacy i Polki są zdania, że twórcom należy się prawo do godziwego wynagrodzenia, które jest proporcjonalne do skali rozpowszechniania i popularności ich dzieł. Wszyscy zgodnie potępiają też dyskryminację polskich twórców względem zagranicznych konkurentów. Dlatego też powołanie odpowiednich regulacji prawnych odgrywa istotną rolę w zapewnieniu godnego wynagrodzenia twórcom i ochronie ich interesów.

Coraz więcej twórców zgadza się, że wynagrodzenie za wykorzystanie ich prac w internecie jest niezbędne w celu wsparcia ich działalności.

Powszechnie uznaje się, że twórcy zasługują na wynagrodzenie, jeśli ich prace są wykorzystywane do celów komercyjnych w internecie. Wynagrodzenie powinno być proporcjonalne do skali wykorzystania, aby twórcy mogli otrzymać należytą rekompensatę za swoją pracę.

Korzystanie z cudzych prac w internecie powinno wiązać się z odpowiednim wynagrodzeniem dla twórców. Jest to kwestia sprawiedliwości, ponieważ wykorzystanie ich prac bez kompensaty jest nieetyczne.

Aby zapewnić twórcom sprawiedliwe wynagrodzenie, wiele firm i organizacji tworzy systemy płatności online, które umożliwiają wykorzystanie prac twórczych w internecie przy jednoczesnym wypłacaniu odpowiedniego wynagrodzenia.

Bez względu na formę, w jakiej twórcy publikują swoje prace w internecie, należy im się odpowiednie wynagrodzenie w zamian za wykorzystanie ich pracy. Wynagrodzenia powinny być proporcjonalne do skali wykorzystania danej pracy.

Badanie przeprowadzone wśród odbiorców audiowizualnych wykazało, że ponad połowa z nich (70,5%) uważa, że twórcy powinni otrzymywać wynagrodzenie za swoją pracę. 22% ankietowanych wyraziło zdecydowane „tak”, zaś 48,4% odpowiedziało „raczej tak”. Z kolei 28,5% nie wiedziało jaką odpowiedź udzielić, natomiast 2,1% wybrało „raczej nie” i 1% wskazało „zdecydowanie nie”.

81% uczestników ankiety uważa, że twórcy powinni współodpowiadać za sukces swoich dzieł i otrzymywać wynagrodzenie adekwatne do jego rozmiarów. Zdecydowana większość (78,1%) opowiedziała się za wprowadzeniem odpowiednich zapisów prawnych, które zabezpieczą ich interesy.

Nowe regulacje dotyczące wynagrodzeń twórców sprzyjałyby zwiększeniu zaangażowania i innowacyjności w branży filmowej. Prawo powinno być skonstruowane w taki sposób, aby zapewnić twórcom odpowiedni poziom bezpieczeństwa i stabilności finansowej, a jednocześnie zachęcać do wyrażania siebie i tworzenia artystycznych dzieł.

  • 37,1% – zdecydowanie tak
  • 30,9 % – raczej tak
  • 28,7 % – nie wiem/ nie mam zdania
  • 2,1% – raczej nie
  • 0,9% – zdecydowanie nie

Większość badanych (81%) wspiera ideę ochrony interesów rodzimych twórców, z czego 43,4% jest zdecydowanie za takim pomysłem. Z kolei 68% respondentów uważa, że duże zagraniczne korporacje powinny podlegać takim samym zasadom, co inne firmy w Polsce, a zdecydowanie tak uważa 37,1% badanych.

Nasze badanie pokazuje, że Polacy są zdecydowanie za czymś, co zostało przedstawione w pytaniu, co wyraża się w 23,9% odpowiedzi „zdecydowanie tak”, do którego dochodzą jeszcze 40,6% odpowiedzi „raczej tak”. 31,3% respondentów nie miało wyrobionego zdania, zaś 3,4% i 0,8% odpowiedziało odpowiednio „raczej nie” oraz „zdecydowanie nie”. Badanie przeprowadzone zostało na grupie 1000 Polaków 18+ wybranych w taki sposób, aby odpowiadała łącznemu rozkładowi płci, wieku i miejscowości.


Na podstawie aktualności z serwisu: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pliki Cookies
Ta strona używa plików cookies, aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenie. Kontynuując przeglądanie, zgadzasz się na ich wykorzystanie. Szczegóły dotyczące polityki prywatności znajdziesz w naszej odrębnej informacji.

Obowiązek informacyjny RODO
Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz RODO znajdziesz klikając w "Więcej informacji".