JPA Health ogłosiła właśnie wyniki swojego raportu „One World, One Health: Exploring the Connectability between Human, Animal and Environmental Health („Jeden świat, jedno zdrowie: analiza możliwości komunikacji pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za zdrowie człowieka, zdrowie zwierząt i stan środowiska naturalnego”). Raport wykazał, że istnieje brak współpracy i wykorzystania nowoczesnych technologii komunikacji wśród kluczowych odbiorców zainteresowanych zdrowiem człowieka, zdrowiem zwierząt i stanem środowiska.

W celu oceny sytuacji JPA Health opracowała wskaźnik komunikacji, który służy do oceny relacji pomiędzy tymi kluczowymi odbiorcami. Wskaźnik ten pozwala na lepsze zrozumienie i określenie w jaki sposób można poprawić współpracę i wykorzystanie nowoczesnych technologii komunikacji.

Koncepcja „Jedno Zdrowie”, propagowana przez Światową Organizację Zdrowia i Centers for Disease Control and Prevention, wyraża potrzebę głębszej współpracy pomiędzy interesariuszami reprezentującymi zdrowie człowieka, zwierząt i środowiska. Ideę „Jedno Zdrowie” możemy dostrzec w celach zrównoważonego rozwoju Narodów Zjednoczonych, takich jak: „zero głodu”, „dobre zdrowie i jakość życia”, „czysta woda i warunki sanitarne”, „życie pod wodą” oraz „życie na lądzie”.

„Mamy nadzieję, że ta analiza stanie się katalizatorem zmian, przyczynkiem do dyskusji i inspiracją dla wspólnych działań na rzecz przyszłości, w której koncepcja „Jedno zdrowie” zostanie przyjęta jako podstawa rozwiązywania złożonych problemów zdrowotnych naszych czasów” – powiedział prof. Michael Lairmore, DVM, PhD, utytułowany (emerytowany) profesor i były dziekan na uczelni UC Davis, współautor raportu.

Aby uzyskać pełny obraz wzajemnych powiązań i oddziaływania organizacji i osób, zastosowano narzędzie analityczne GRETEL® stworzone przez JPA Health. Ta analiza sieci społecznościowych wykazała następujące główne wnioski:

Organizowana jest debata na temat koncepcji „Jedno zdrowie”, w której udział biorą przedstawiciele kluczowych interesariuszy reprezentujących obszary zdrowia zwierząt, zdrowia człowieka i stanu środowiska. Wspólny dialog pozwala na uzyskanie szerszego i bardziej zrównoważonego spojrzenia na koncepcję „Jedno zdrowie”.

2. Choć reprezentanci obszarów zdrowia człowieka i zwierząt aktywnie angażują się w dyskusje dotyczące „Jednego zdrowia” (Connectability Score wynoszący odpowiednio 2,76 i 1,44), strony zainteresowane zmianami klimatycznymi i ochroną środowiska nie mają zbyt dużego wpływu na te dyskusje (Connectability Score wynoszący odpowiednio 0,21 i 0,33). Zatem ważne jest, aby zaangażować te grupy w dyskusje i współpracę w ramach koncepcji „Jednego zdrowia”.

3. Decydenci powinni dążyć do realizacji zasady „Jedno zdrowie”. Pomimo tego, że Stany Zjednoczone są jednym z najbardziej wpływowych krajów, decydenci wciąż pozostają z boku dyskusji na temat „Jednego zdrowia” (wskaźnik komunikacji na poziomie 0,11). Dlatego tak ważne jest, aby decydenci zaczęli przywiązywać większą wagę do tego tematu.

Aby wyciągnąć wnioski, JPA Health wykorzystała wskaźnik komunikacji „Connectability score” i analizę interesariuszy, aby określić, jak skutecznie strony zainteresowane wzajemnie nawiązują kontakt i rozpowszechniają swoją wiadomość. Ocena wskaźnika na poziomie 1,0 lub wyższym oznacza wiadomość o dużym potencjale do szerokiego upowszechnienia. Uzyskanie wartości wskaźnika zbliżonej do 2,0 lub wyższej jest zalecane, ponieważ pozwala na optymalizację zasięgu przekazu i zwiększenia świadomości wśród odbiorców.

„Opracowaliśmy ten raport w celu podkreślenia palącej potrzeby nadania priorytetowej roli podejściu opartemu na koncepcji „Jedno zdrowie” przez wszystkich interesariuszy, w tym dyrekcji i członków starszego kierownictwa organizacji, oraz bardziej celowej współpracy na rzecz ochrony zdrowia człowieka i zwierząt, jak również na rzecz długofalowego zrównoważonego rozwoju naszej planety” – powiedziała Carrie Jones, dyrektor generalna JPA Health. „Zwracamy się do liderów biznesowych o ustanowienie precedensu poprzez wsparcie międzysektorowej komunikacji i wspólnego zaangażowania w zdrowszy świat. Nie jest to wyłącznie obowiązek moralny; jest to również strategiczna konieczność, jeśli chcemy osiągnąć długofalowy i trwały sukces biznesowy”.

Aby naprawić luki w dyskusjach na temat koncepcji „Jedno zdrowie”, wskazane w analizie JPA Health, władze powinny opracować zintegrowane strategie na szczeblu federalnym, stanowym i lokalnym, aby wzmocnić współpracę międzysektorową i wdrożyć celowane kampanie komunikacyjne. Ponadto, należy podjąć działania mające na celu poprawę zróżnicowania, równego traktowania i włączenia społecznego, aby zapewnić autentyczne działania na rzecz zdrowia.

Poniższy raport to dzieło Agencji JPA Health, która zastosowała swoje autorskie narzędzie analityczne oparte na sztucznej inteligencji, GRETEL®. Badanie miało na celu przeanalizowanie danych z sieci społecznościowych w okresie od sierpnia 2022 do lipca 2023 r. Wyniki analizy wskazały, że pomimo globalnego oddziaływania inicjatyw „Jednego zdrowia”, kluczowi gracze z obszarów ochrony zdrowia, medycyny i nauki nie prowadzą na bieżąco dogłębnych dyskusji na temat tej koncepcji. Zgłoszono również problem ograniczonej komunikacji, a także pilną potrzebę lepszej współpracy na rzecz rozwiązywania złożonych wyzwań zdrowotnych o zasięgu globalnym. Pełny raport JPA Health dostępny jest tutaj.

Agencja JPA Health wykonała szczegółową analizę danych pochodzących z sieci społecznościowych w okresie od sierpnia 2022 do lipca 2023 r. za pomocą autorskiego narzędzia analitycznego opartego na sztucznej inteligencji, GRETEL®. Badanie wykazało, że nawet pomimo globalnego oddziaływania inicjatyw „Jednego zdrowia”, kluczowi gracze z obszarów ochrony zdrowia, medycyny i nauki nie prowadzą na bieżąco dogłębnych dyskusji na temat tej koncepcji. Zidentyfikowano również problem ograniczonej komunikacji między interesariuszami oraz pilną potrzebę lepszej współpracy na rzecz rozwiązywania złożonych wyzwań zdrowotnych o zasięgu globalnym. Pełny raport JPA Health dostępny jest tutaj.

Agencja JPA Health przeprowadziła szczegółowe badanie danych z sieci społecznościowych w okresie od sierpnia 2022 do lipca 2023 r. z wykorzystaniem autorskiego narzędzia analitycznego opartego na sztucznej inteligencji, GRETEL®. Analiza wykazała, że kluczowi gracze z obszarów ochrony zdrowia, medycyny i nauki nie przeprowadzają na bieżąco dogłębnych dyskusji na temat koncepcji „Jednego zdrowia”, mimo jego globalnego oddziaływania. Wyraźnie widać również problem ograniczonej komunikacji oraz pilną potrzebę lepszej współpracy na rzecz rozwiązywania złożonych wyzwań zdrowotnych o zasięgu globalnym. Pełny raport JPA Health dostępny jest tutaj.

JPA Health to niezależna, nagradzana agencja, założona w 2007 roku. Oferujemy usługi z zakresu marketingu, public relations i rzecznictwa, z biurami w USA i Wielkiej Brytanii. Otrzymaliśmy niedawno tytuł Agency of the Year 2023 (Agencja roku) od PR Daily. Jesteśmy liderami w sektorze zdrowia, tworząc i wdrażając nagradzane kampanie zdrowotne, które przyczyniają się do zmian i przynoszą wymierne rezultaty. Nasz zespół JPA Health wspiera ludzi, którzy chcą zmienić swój styl życia na zdrowszy. Więcej informacji znajdziesz na www.jpa.com.

GRETEL to skuteczne narzędzie, które wesprze Twoją komunikację. Pozwala skuteczniej dotrzeć do odbiorców, poprzez zidentyfikowanie ich preferencji i zrozumienie trendów w środowisku zdrowotnym. Przy pomocy analitycznych narzędzi GRETEL, możesz zwizualizować, jak wyglądają Twoje dane, a także monitorować trendy i identyfikować tematy związane z Twoimi produktami lub usługami. Dzięki temu, możesz zwiększyć skuteczność swojej komunikacji i zaangażowanie odbiorców.

P>Koncepcja „Jedno zdrowie” opiera się na przekonaniu, że zdrowie ludzi, zwierząt i środowiska są ze sobą powiązane. Wiedza na temat chorób zwierząt i środowiska naturalnego pozwala na lepsze zapobieganie chorobom u ludzi. Dzięki monitorowaniu zdrowia zwierząt i stanu środowiska możliwe jest zapobieganie epidemiom i innym poważnym zagrożeniom zdrowotnym. Zmiany w środowisku naturalnym, takie jak wylesienie, zanieczyszczenia i zmiany klimatyczne, mają poważne konsekwencje zarówno dla ludzi, zwierząt, jak i roślinności. Dlatego też, aby skutecznie rozwiązywać złożone problemy zdrowotne o zasięgu globalnym, musimy patrzeć na nie w sposób całościowy i uwzględniać wszystkie trzy składowe koncepcji „Jedno zdrowie”.

Poniżej zaprezentowano nową wersję paragrafów:

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wprowadziła koncepcję One Health („Jedno zdrowie”). Ideą kryjącą się za tą koncepcją jest zapewnienie zdrowia ludziom, zwierzętom i środowisku poprzez wykorzystanie współpracy między różnymi dziedzinami wiedzy, takimi jak medycyna, weterynaria, przyroda i inżynieria środowiskowa. Więcej informacji na temat tej koncepcji znaleźć można na stronie internetowej WHO pod adresem https://www.who.int/ health-topics/one-health#tab=tab_1, opublikowanej 9 maja 2022 roku.

Również w ramach koncepcji One Health zaleca się wzmacnianie zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska poprzez działania edukacyjne, współpracę międzynarodową oraz zintegrowane podejście do zdrowia publicznego. Ma to na celu poprawę ogólnego stanu zdrowia, wzmocnienie odporności, zmniejszenie ryzyka chorób zakaźnych oraz zwiększenie ogólnego poziomu jakości życia.

Koncepcja jedno zdrowie wkłada nacisk na współpracę między naukowcami, lekarzami i innymi zawodami związanymi z uzdrowieniem, w celu lepszego zrozumienia i zwalczania chorób oraz zagrożeń. Centrum Profilaktyki i Kontroli Chorób (CDC) w Stanach Zjednoczonych opublikowało stronę internetową poświęconą temu tematowi, na której zawarte są wyjaśnienia dotyczące podstaw koncepcji jedno zdrowie. Ta witryna może służyć jako źródło informacji dla tych, którzy chcą poznać więcej na temat tego, czym jest jedno zdrowie.


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *