Porozumienie z Radą UE, osiągnięte w grudniu 2021 roku, ma na celu wzmocnienie przepisów chroniących pracowników przed substancjami rakotwórczymi i innymi substancjami niebezpiecznymi poprzez ustanowienie ogólnounijnych limitów wystawienia na ich działanie. PE udało się włączyć substancje reprotoksyczne do zakresu dyrektywy. Substancje reprotoksyczne są szkodliwe dla rozrodczości i mogą powodować upośledzenie płodności lub bezpłodność.

Parlamentarni negocjatorzy ustalili również, że pracownicy opieki zdrowotnej, którzy mają do czynienia z niebezpiecznymi produktami leczniczymi (HMP), z których połowa negatywnie wpływa na płodność, muszą otrzymać wystarczające i odpowiednie szkolenie w zakresie bezpiecznego obchodzenia się z tymi produktami. Szacuje się, że około 12 mln pracowników w Europie, w tym 7,3 mln to pielęgniarek, jest potencjalnie narażonych na kontakt z HMP.

Po ostatecznym głosowaniu na posiedzeniu plenarnym i zatwierdzeniu przez Radę UE dyrektywa weszłaby w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE.

22 września 2020 roku, Komisja Europejska przedstawiła  wniosek ustawodawczy dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem wynikającym z narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (CMD4). Wniosek został ogłoszony jako jeden z pierwszych działań wchodzących w zakres zobowiązania KE do walki z rakiem w ramach europejskiego planu walki z rakiem.

Źródło informacji: EuroPAP News


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *