Pomimo 70% osób z cukrzycą, które nigdy nie wzięły L4 z powodu tej choroby, według najnowszego raportu Barometr Polskiej Diabetologii [1], wciąż istnieje wiele przeszkód, z jakimi muszą mierzyć się osoby z diagnozą cukrzycy. Co więcej, tylko 17% pracodawców oferuje realne udogodnienia, przygotowując odpowiednie warunki pracy. Aby zmienić tę sytuację, konieczna jest większa świadomość i zrozumienie przez pracodawców, jak ważne jest zapewnienie właściwego środowiska pracy dla osób z cukrzycą.

8 listopada – w dniu poprzedzającym Światowy Dzień Cukrzycy – została zaprezentowana pierwsza część Barometru Polskiej Diabetologii, który skupia się na temacie cukrzycy w Polsce. Eksperci przedstawili dane dotyczące powiązań między cukrzycą a pracą zawodową.

Według danych WHO ponad 440 milionów osób na całym świecie zmaga się z cukrzycą. W Polsce do tego grona dołączyło już 3 mln rodaków, z czego aż 1 mln może nie wiedzieć o swoim schorzeniu, ponieważ nie zostało ono jeszcze wykryte. (dane MZ)

„Według prognoz do 2030 roku będziemy mieć 4,5 mln osób z cukrzycą w Polsce. Znaczna ich część będzie aktywna zawodowo i dlatego chcieliśmy przyjrzeć się tematowi, jak osoby z cukrzycą, pracodawcy i otoczenie są przygotowani do pracy” – wyjaśnia Marta Rosińska, dyrektor generalna Roche Diabetes Care.

Mimo wyzwań, jakie niesie cukrzyca, wiele osób zarówno z diagnozą, jak i bez, może korzystać z szerokiego wachlarza możliwości w zakresie pracy. Pracodawcy są coraz bardziej świadomi wyzwań związanych z cukrzycą i coraz częściej wspierają osoby z tą diagnozą, tworząc przyjazne dla nich miejsce pracy.

Kluczem do zapewnienia, aby osoby z cukrzycą miały dostęp do rynku pracy, jest zarówno wiedza i zrozumienie, jak i wsparcie pracodawców. Przez ustalenie odpowiednich warunków pracy, zarządzanie stresem, a także zapewnienie odpowiedniego wsparcia medycznego, pracodawcy mogą skutecznie poprawiać sytuację osób z cukrzycą w miejscu pracy.

Cukrzyca jest chorobą, która w kontekście wyzwań zdrowotnych i społeczno-ekonomicznych, stawia przed współczesnym społeczeństwem szereg wyzwań. Jednak dzięki nowoczesnym rozwiązaniom i wsparciu pracodawców, osoby z cukrzycą mogą korzystać z pełni swoich możliwości, w tym biorąc udział w rynku pracy.

„W naszej firmie ok. 15% pracowników to osoby z cukrzycą. Są niezwykle zmotywowani, zaangażowani w pracę. Poza tym, jeśli ktoś odpowiednio panuje nad swoją chorobą przewlekłą, odpowiednio nią zarządza, to jest to sygnał dla pracodawców, że takie kompetencje przeniesie też na grunt zawodowy: taki pracownik będzie świetnie zorganizowany i zmotywowany” – tłumaczy Marta Rosińska.

Badanie wykazało, że 57% pracowników ujawniło swoje choroby podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Pozostałe 43% respondentów zdecydowało się nie zdradzać tej informacji, w obawie przed nierównym potraktowaniem i odrzuceniem przez pracodawcę lub współpracowników. To wskazuje, że wciąż istnieje dyskryminacja w miejscu pracy.

Niedawne badanie wykazało, że większość pracowników zmagająca się z chorobami nie chce wspominać o tym na rozmowie kwalifikacyjnej. Większość badanych wyraziła bojaźń, że pracodawca będzie ich traktował niesprawiedliwie, lub że będą prześladowani przez innych współpracowników. To obrazuje, że wciąż istnieje silna dyskryminacja zdrowotna w miejscu pracy.

„Pracownicy z cukrzycą to bezcenne osoby dla naszej gospodarki. Informacja o chorobie nie powinna mieć żadnego znaczenia w procesie rekrutacji, liczą się kompetencje. Ale pamiętajmy, że tworzenie przyjaznego miejsca pracy oraz dbanie o zdrowie pracowników jest długotrwałym procesem, wymagającym połączenia wysiłku różnych osób w wielu aspektach działania firmy. W te działania powinni angażować się wszyscy: pracodawca, kadra zarządzająca, dział zasobów ludzkich oraz sami pracownicy. Zanim to jednak nastąpi, to pracodawca musi być świadomy potrzeby budowania takiej organizacji firmy, aby była ona przyjazna pracownikom, w tym pracownikom z przewlekłymi schorzeniami” – mówi Andrzej Mądrala, członek Rady Pracodawców RP, organizacji, która jest patronem Barometru.

„Najczęściej boją się utraty pracy, bo mieli złe doświadczenia w poprzednich miejscach pracy. Pracownik z cukrzycą powinien poinformować o swojej chorobie najbliższych współpracowników tak, aby w przypadku incydentu hiper- lub hipoglikemii mogli udzielić mu pierwszej pomocy we właściwy sposób oraz zadbać o utrzymanie ciągłości wykonywanej pracy” – podkreśla ekspertka.

Co ciekawe, wywiady z pracownikami z cukrzycą ukazują, że większość z nich oczekuje przede wszystkim szacunku i wsparcia ze strony pracodawcy. Większość z nich chce móc kontynuować pracę, nawet jeśli to oznacza pewne ograniczenia.

Jedną z ważnych rzeczy, których oczekują pracownicy z cukrzycą, jest elastyczność w harmonogramie pracy, aby móc kontrolować chorobę. Pracodawcy powinni uwzględniać potrzeby związane z szybkimi przerwami na pomiar poziomu glukozy we krwi oraz innymi niezbędnymi czynnościami.

Innymi ważnymi potrzebami są dostęp do opieki medycznej i dostosowanego menu w czasie przerw. Dodatkowo, pracownicy oczekują informacji na temat tego, jak działa ich ubezpieczenie zdrowotne i jakie dostępne są środki na leczenie.

Beata Stepanow twierdzi, że pracodawcy powinni dostarczać pracownikom z cukrzycą wsparcia i informacji, aby mogli jak najlepiej radzić sobie z chorobą.

Pracownicy z cukrzycą chcą być traktowani jak każdy inny pracownik, co oznacza, że oczekują od swoich pracodawców szacunku, wsparcia i elastyczności. Dostęp do odpowiedniej opieki medycznej, dopasowanego menu i informacji na temat ubezpieczenia jest również bardzo ważny dla osób chorujących na cukrzycę.

Pracodawcy powinni traktować cukrzycę jako chorobę przewlekłą, a pracownicy jako zasoby, które wniosą wiele do swojego zespołu.

„Ale pamiętajmy, że to oznacza, że prawie połowa widzi problem w przyjęciu do pracy osoby z cukrzycą. A tymczasem, jak sami pacjenci wskazują, owe przystosowanie do pracy to często naprawdę drobiazgi. Na pytanie: >>Co pracodawca mógłby zrobić, by poprawić komfort pracy osób z cukrzycą?<<, najczęściej pojawiały się odpowiedzi dotyczące wydłużenia czasu na posiłek, możliwości podgrzania obiadu, czy wydzielenie pomieszczenia do pomiaru cukru, by zrobić to w spokoju i na osobności – informuje Marta Rosińska.

Chociaż wielu pracodawców jest otwartych na przyjęcie osób z cukrzycą, to jednak tylko nieliczni wdrożyli odpowiednie działania, by zapewnić im wygodne warunki pracy. Co więcej, pracodawcy mają szansę na dodatkowe korzyści ze współpracy z osobami z cukrzycą.

„Jeśli pracownik ma orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a wiele osób z cukrzycą typu 1 takowe posiadają, to można pozyskać dofinansowanie na zorganizowanie jego stanowiska pracy z PFRON. Dodatkowe środki często oferują także instytucje takie jak Urzędy Pracy czy samorządy regionalne. Warto dodać, że często sami pracownicy wiedzą, gdzie szukać finansowania” – podkreśla Beata Stepanow.

Polska Diabetologia odnotowała, że 60% Polaków nie wie, jak pomóc osobie z cukrzycą w przypadku ataku hipoglikemii. Jednocześnie połowa z nich wskazała, że potrafi wykonać masaż serca i próbę przywrócenia czynności życiowych. Wobec tego, wzrasta zapotrzebowanie na edukację z zakresu pierwszej pomocy, która uczyłaby jak udzielać pomocy osobom z cukrzycą. Przecież, według danych epidemiologicznych, w niedalekiej przyszłości choroba ta obejmie 10% naszego społeczeństwa.

Czas na zmiany – edukacja powinna brać pod uwagę również wątek pomocy osobom z cukrzycą. W ramach szkoleń z zakresu pierwszej pomocy należy przekazać Polakom wiedzę dotyczącą objawów hipoglikemii oraz sposobów jej złagodzenia. Jest to szczególnie ważne, ponieważ liczba osób chorych na cukrzycę w niedalekiej przyszłości wzrośnie do 10%.

„Takie uzupełnienie podstawowego szkolenia BHP o element udzielania pierwszej pomocy osobom z cukrzycą to nie tylko budowanie poczucia bezpieczeństwa u pracowników z cukrzycą, ale także wśród współpracowników” – tłumaczy Marta Rosińska.

„Jako Roche Diabetes Care wydajemy rocznie 3 miliony złotych na edukację osób z cukrzycą. Wyniki raportu Barometru Polskiej Diabetologii wskazują, że musimy dalej podążać drogą uczenia Polaków życia z cukrzycą, jako chorobą własną lub otoczenia” – podsumowuje dyrektor generalny Roche Diabetes Care.

Aby zwiększyć świadomość społeczną na temat cukrzycy i wykorzystać wyniki Barometru Polskiej Diabetologii, powinien być prowadzony szeroki program edukacyjny, obejmujący pracodawców i pracowników. Program ten powinien skupiać się na wyjaśnianiu problemów, z którymi borykają się osoby z cukrzycą w miejscu pracy, a także na wskazaniu sposobów zwiększenia świadomości na temat tego schorzenia wśród ludzi zatrudnionych w danym zakładzie.

Program edukacji powinien zawierać szereg działań, wśród których można wymienić: szkolenia dla pracowników i pracodawców dotyczące cukrzycy i jej wpływu na zdrowie, miejsca pracy i bezpieczeństwo; wsparcie dla osób z cukrzycą w zakresie świadczeń zdrowotnych i zarządzania chorobą; edukację na temat zdrowego stylu życia i odpowiednich planów leczenia; sesje informacyjne i warsztaty dla pracowników i ich rodzin w zakresie profilaktyki cukrzycy; a także kampanie informacyjne i akcje społeczne, w celu zwiększenia świadomości na temat cukrzycy.

Działania te powinny mieć na celu zwiększenie wiedzy na temat cukrzycy wśród pracodawców oraz pracowników, a także umożliwienie osobom z cukrzycą uzyskania dostępu do właściwego leczenia oraz wsparcia w miejscu pracy.

Edukacja społeczna w zakresie cukrzycy i osób z cukrzycą jest konieczna, aby zapewnić równe szanse wszystkim. Program edukacyjny powinien dotyczyć zarówno pracodawców, jak i pracowników, i mieć na celu zwiększenie ich wiedzy na temat cukrzycy, a także wsparcie osób z cukrzycą w zakresie dostępu do właściwego leczenia i świadczeń zdrowotnych.

Program edukacyjny powinien zawierać szereg działań, wśród których można wymienić: szkolenia dla pracowników i pracodawców, wsparcie dla osób z cukrzycą, edukację na temat zdrowego stylu życia, sesje informacyjne i warsztaty dla pracowników i ich rodzin, a także kampanie informacyjne i akcje społeczne. Działania te powinny mieć na celu zwiększenie świadomości na temat cukrzycy wśród pracowników i ich pracodawców, a także zapewnienie osobom z cukrzycą dostępu do właściwego leczenia i odpowiedniego wsparcia.


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *