Ponad 2500 farmaceutów z Ukrainy i innych krajów spoza Polski przystąpiło w czerwcu do Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego, by uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu w Polsce. Tym samym stanowili oni najliczniejszą grupę zdających.

Farmaceuci spoza krajów Unii Europejskiej, którzy chcą pracować w Polsce, mają możliwość uzyskania uprawnień zawodowych dzięki Farmaceutycznemu Egzaminowi Weryfikacyjnemu. Jest on alternatywą dla długotrwałej procedury nostryfikacji dyplomów i wprowadzono go wraz z ustawą o zawodzie farmaceuty, na wzór Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego. Ministerstwo Zdrowia przytoczyło wiele argumentów, dla których FEW stał się szybszą ścieżką uzyskiwania uprawnień.

Polskie środowisko aptekarskie sprzeciwiało się wprowadzeniu Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego, obawiając się nadmiernego przybycia farmaceutów z Ukrainy. W marcu 2020 roku Naczelna Rada Aptekarska udzieliła negatywnej oceny propozycji wprowadzenia FEW, wyrażając swój sprzeciw wobec zawarcia w projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty odnośnych zapisów.

NRA uważa, że umożliwienie farmaceutom z poza Unii Europejskiej zdawania Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego pozwoli na powstanie dwóch kategorii farmaceutów. Pierwsza grupa będzie składać się z farmaceutów z dyplomem potwierdzonym w procesie nostryfikacji, zgodnym z polskimi standardami. Druga grupa będzie tworzona przez farmaceutów, którzy spełnią wymagania określone w Farmaceutycznym Egzaminie Weryfikacyjnym, których wymagania są mniejsze niż polskie standardy kształcenia.

„Zaproponowany Farmaceutyczny Egzamin Weryfikacyjny jest egzaminem czysto teoretycznym, który nie gwarantuje prawidłowego zweryfikowania efektów kształcenia w zakresie umiejętności, które w przygotowaniu do wykonywania zawodu farmaceuty stanowią istotną część procesu kształcenia” – wskazywała NRA.

Opozycja wobec wprowadzenia FEW wzrosła pośród młodych farmaceutów, którzy złożyli Ministrowi Zdrowia petycję. Negatywne nastawienie wyrazili także przedstawiciele środowiska akademickiego.

Nowe dane pokazują, że zdawalność FEW jest wyjątkowo niska. To dlatego, że w ciągu dwóch lat odbyły się już cztery edycje egzaminu, a zaledwie 15 osób zdało je z 153 przystępujących. Co prawda do kolejnych edycji FEW mogą przystępować osoby, które nie zdały go wcześniej, jednak dane Centrum Egzaminów Medycznych wskazują, że ich liczba jest niedostateczna.

Dlatego też poważnie należy zastanowić się, jak poprawić zdawalność FEW. Zmiany w celu usprawnienia procesu egzaminacyjnego mogą znacznie zwiększyć skuteczność tego narzędzia. Warto jednak zauważyć, że przyczyny niskiej zdawalności mogą być bardziej złożone.

W ostatnim roku szkolnym zdawalność FEW wzrosła o 12%.

Uczniowie FEW odnotowali znaczny wzrost w zdawalności w ostatnim roku szkolnym, zwiększając ją o 12%. Oznacza to, że więcej uczniów zdało swoje egzaminy i uzyskało wyższe wyniki niż w poprzednim roku.

Dane sugerują, że w sesji wiosennej 2023 wyjątkowo wysoki odsetek osób zdało FEW. Według naszych informacji, 6 z 72 zdających spoza Polski osiągnęło wynik pozytywny, co daje 8% całkowitej liczby zdających. To wyjątkowy wynik, biorąc pod uwagę, że egzamin odbył się 7 czerwca.

Poprzednia sesja jesienna 2022 r. wykazała zadowalającą zdawalność, ponieważ z egzaminu zdało aż 5 osób, co stanowiło 13% wszystkich zdających (łącznie 39 osób).

W ostatnich latach uwagę zwraca dramatyczny wzrost liczby farmaceutów z Ukrainy, Białorusi i Rosji, którzy starają się o zdobycie certyfikatu Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego. W sesji jesiennej 2021 roku w FEW wzięło udział 11 farmaceutów z Ukrainy i 1 z Polski (z dyplomem ukraińskiej uczelni). Natomiast w sesji wiosennej 2022 roku liczba uczestników wzrosła do 30, w tym 22 z Ukrainy, 5 z Białorusi i 3 z Polski, w tym 2 z dyplomami ukraińskich uczelni.

Narodowość uczestników FEW to bardzo zróżnicowana mieszanka. Wśród uczestników znajdują się ludzie z całego świata, reprezentujący różne rasy, społeczności i kultury. Wszyscy zgromadzeni uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami, współpracując razem, aby uczynić świat lepszym.

Udział ukraińskich farmaceutów w FEW wzrasta z roku na rok. We wrześniu 2022 roku do egzaminu przystąpiło 32 farmaceutów z Ukrainy, 5 z Białorusi i 2 z Polski. Z kolei wiosną 2023 roku swoje umiejętności zweryfikowało 62 ukraińskich farmaceutów, 9 z Białorusi oraz 1 z Azerbejdżanu.

Farmaceutyczny Egzamin Weryfikacyjny składa się z 200 pytań wyboru z różnych dziedzin farmacji, w tym biomedycznych, fizykochemicznych, analizy, syntezy, technologii leków, biofarmacji i skutków działania leków, a także praktyki farmaceutycznej. Wszystkie pytania są przeprowadzane po polsku, a każde z nich ma 5 możliwych opcji odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Aby zdać egzamin, konieczne jest uzyskanie co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów.

Farmaceutyczny Egzamin Weryfikacyjny to zbiór 200 pytań z różnych dziedzin farmacji, obejmujących wiedzę biomedyczną, fizykochemiczną, technologię leków, biofarmację i skutki działania leków, a także praktykę farmaceutyczną. Wszystkie pytania są zadawane po polsku, a każde z nich ma do wyboru 5 opcji odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu jest zdobycie co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów.


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *