Zasady dopuszczają możliwość wyboru kilku ofert, złożonych przez różnych oferentów. W takim przypadku planowana kwota dotacji zostanie podzielona.

W tym roku planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania pn. „Wzbogacanie oferty kulturalnej dla mieszkańców Stalowej Woli” wynosi 130 000 zł.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie formularza oferty wraz z wymaganymi załącznikami i złożenie go w terminie do 4 lutego 2022 roku w siedzibie Urzędu Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 7 w Biurze Obsługi Klienta lub drogą pocztową z dopiskiem nazwy oferenta oraz nazwy zadania na kopercie.

Do oferty należy dołączyć: kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji, kopię umowy lub statutu spółki, statut organizacji oraz pełnomocnictwo lub upoważnienie do działania w imieniu organizacji – w przypadku gdy ofertę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem.

Zgodnie z regulaminem konkursu, Komisja Konkursowa zaproponuje wysokość kwot dotacji w oparciu o określone kryteria w zależności od zakresu i charakteru zadania objętego ofertą oraz kalkulację kosztów jego realizacji. Ostateczną decyzję podejmie natomiast prezydent miasta. Wyniki konkursu poznamy początkiem marca 2022 roku.

Jednocześnie informujemy, że istnieje także możliwość ubiegania się o wsparcie w ramach art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *