Suresnes (Francja) – Firma Servier przedstawiła cele do 2030 roku oraz nową identyfikację wizualną, która odzwierciedla podjętą przez Grupę transformację, przynoszącą już widoczne efekty. Grupa zamierza przyspieszyć dynamikę przekształceń, aby w dłuższej perspektywie zapewnić sobie niezależność oraz możliwość dostarczania wartości dla wszystkich interesariuszy. Firma Servier potwierdziła, że chce wywierać znaczący wpływ społeczny i przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju świata. 

Transformacja, która przekłada się na wyniki 

W 2015 roku firma Servier podjęła proces transformacji, aby trwale poprawić swoją skuteczność oraz zapewnić stabilność swojego wyjątkowego modelu zarządzania, co finalnie ma służyć dobru pacjentów. Dzięki zarządzaniu przez fundację, Grupa Servier może realizować przyjętą wizję w długofalowej perspektywie. 

W ostatnich latach Grupa umocniła wiodącą pozycję w obszarze chorób układu krążenia, które pozostają najczęstszą przyczyną zgonów na świecie.[1] Firma Servier jest trzecią co do wielkości globalną firmą farmaceutyczną w obszarze kardiologii i nadciśnienia.[2] Korzystając z medycyny opartej na faktach, Grupa Servier opracowała szeroką gamę leków z tego obszaru, które są dostępne w 150 krajach. Firma inwestuje znaczne środki w innowacje inkrementalne (ewolucyjne), w tym leki złożone (SPC) – w których jedna tabletka łączy w sobie kilka substancji czynnych. Prowadzi to do lepszego przestrzegania zaleceń przez pacjentów oraz przyczynia się do efektywniejszego leczenia. 

Firma Servier dokonała znaczącego zwrotu w kierunku onkologii, uznając ją za nowy, strategiczny filar wzrostu. Grupa przeznacza na tę dziedzinę ponad połowę środków z budżetu na badania i rozwój, dążąc do osiągnięcia pozycji uznanego i innowacyjnego podmiotu w rozwoju rozwiązań terapeutycznych dla trudnych w leczeniu nowotworów. Realizowane programy badawczo-rozwojowe wykorzystują dwa podejścia w leczeniu raka: immunoonkologię i terapie ukierunkowane. W ostatnich czterech latach Grupa znacząco umocniła pozycję w onkologii dzięki inwestycjom przekraczającym 6 mld EUR, które obejmowały między innymi dwa duże przejęcia. Pozwoliło to zbudować obecność firmy na nowych, strategicznych rynkach, takich jak Stany Zjednoczone i Japonia. W wyniku znacznych inwestycji w onkologię Grupa dysponuje obecnie szerokim portfolio obejmującym 39 projektów badawczo-rozwojowych oraz 7 leków dostępnych dla pacjentów. 

Grupa skonsolidowała także działalność w zakresie leków odtwórczych poprzez krajowych liderów z silnymi markami, takich jak Biogaran we Francji, Egis w Europie Środkowo-Wschodniej, Pharlab w Brazylii oraz Swipha w Nigerii. Ta działalność zapewnia dostęp do odpowiedniej opieki zdrowotnej dla szerokiego grona pacjentów, a także przyczynia się do obniżenia jej kosztów. 

Transformacja wpłynęła na wszystkie aspekty działalności Grupy, w tym badania i rozwój. W tym zakresie firma podjęła proces przekształceń oparty na trzech filarach wspierających postęp terapeutyczny: podejściu ukierunkowanym na pacjenta, efektywniejszej organizacji charakteryzującej się dynamiczną współpracą oraz koncentracji na czterech obszarach terapeutycznych (onkologia, kardiologia i metabolizm, neurologia oraz choroby immunozapalne). Ważnym krokiem w procesie transformacji w kierunku prowadzenia bardziej otwartej, dynamicznej i produktywnej działalności naukowo-badawczej, przynoszącej korzyści pacjentom, będzie otwarcie w 2023 roku nowego Instytutu Badań i Rozwoju Servier w Paryżu-Saclay. Instytut, wybudowany w ramach inwestycji o wartości ponad 370 mln EUR, będzie zlokalizowany w obrębie strefy innowacji naukowo-technicznych o znaczeniu globalnym. Stanie się centrum działalności badawczej Servier, ściśle współpracując z innymi ośrodkami badawczo-rozwojowymi Grupy w Danii (w Ballerup), Stanach Zjednoczonych (w Bostonie) i na Węgrzech (w Budapeszcie). Przyszły Instytut pomieści stanowiska pracy dla 1500 osób, a ponadto będzie pełnić funkcję inkubatora dla około 15 startupów. 

Grupa przyspieszyła także transformację cyfrową, aby tworzyć rozwiązania będące wartością dla pacjentów i przedstawicieli systemu ochrony zdrowia, a jednocześnie odblokować potencjał poszczególnych zespołów dzięki nowym, elastycznym i efektywnym metodom pracy oraz przekształceniu infrastruktury. 

W oparciu o solidne podstawy, Grupa może obecnie potwierdzić zaplanowaną do 2025 roku trajektorię wzrostu przychodów do 6 mld EUR (w tym 1 mld EUR w onkologii) oraz EBITDA do 1,3 mld EUR, a także przedstawić ambitny drugi etap strategicznego planu transformacji do 2030 roku. 

„Pragnę podziękować wszystkim pracownikom, którzy przyczynili się do powodzenia procesu dogłębnej transformacji firmy, uznanego przez przedstawicieli środowiska medycznego i naukowego, stowarzyszenia pacjentów i naszych partnerów biznesowych na świecie – powiedział Olivier Laureau, prezes firmy Servier. – Droga, jaką przebyliśmy, pozwala nam w pełni docenić naszą wyjątkowość: Servier to firma zarządzana przez fundację, a końcowymi beneficjentami jej działalności są, i zawsze będą, pacjenci. Dzięki niezależności, możemy długofalowo inwestować w rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych, odpowiadając na niezaspokojone potrzeby zdrowotne”. 

Wizja i ambicja przyspieszenia transformacji Grupy do 2030 roku 

Bazując na celach na 2025 rok, jako ważnym etapie pośrednim, firma Servier sformułowała ambitny plan przyspieszenia transformacji do 2030 roku. W 2030 roku Grupa zamierza osiągnąć przychody ze sprzedaży w wysokości 8 mld EUR oraz EBITDA na poziomie przekraczającym 30% tej wartości. Ma temu służyć strategia oparta na trzech filarach: 

1 – Osiągnięcie pozycji wyspecjalizowanej i innowacyjnej firmy średniej wielkości w obszarze onkologii, a także neurologii i chorobach immunozapalnych 

Dzięki znacznym inwestycjom w badania i rozwój, firma Servier dysponuje silnym potencjałem w zakresie innowacji oraz szerokim portfolio projektów dotyczących chorób, które wiążą się z dużymi niezaspokojonymi potrzebami zdrowotnymi. Do 2030 roku Grupa zamierza corocznie wprowadzać nową cząsteczkę bądź nowe wskazanie w onkologii, a ponadto wprowadzić jeden znaczący lek w obszarze neurologii i chorób immunozapalnych. Firma zakłada osiągnięcie w 2030 roku przychodów ze sprzedaży leków onkologicznych w wysokości co najmniej 3 mld EUR. 

2 – Przyspieszenie w odniesieniu do wiodącej pozycji Grupy w obszarze kardiologii i metabolizmu oraz chorobach żył 

Firma Servier jest mocno zaangażowana w rozwój innowacji inkrementalnych (leków złożonych), a także innowacyjnych usług cyfrowych, które mają usprawnić diagnostykę, zwiększyć wiedzę o chorobach przewlekłych oraz poprawić przestrzeganie zaleceń przez pacjentów. Grupa rozwija partnerską współpracę ze stowarzyszeniami pacjentów, aby oferować usługi ściśle dostosowane do potrzeb chorych i ich rodzin. W oparciu o sprawdzoną wiedzę, dużą zdolność rozwijania innowacji oraz szeroką obecność międzynarodową, firma zamierza osiągnąć w 2030 roku przychody w tym obszarze na poziomie co najmniej 3 mld EUR. 

3 – Dalszy wzrost przychodów ze sprzedaży leków odtwórczych 

Bazując na krajowych liderach, Grupa Servier chce poprzez działalność w obszarze leków odtwórczych, ułatwić dostęp do terapii jak najszerszej grupie pacjentów. W tym obszarze firma będzie wykorzystywać możliwości rynkowe związane z wygaśnięciem patentów oraz rozwijać leki biopodobne. Przychody ze sprzedaży mają wzrosnąć do 1,8 mld EUR w 2030 roku. 

W realizacji ambicji Grupy Servier pomogą trzy poniższe czynniki o charakterze strategicznym: 

1 – Zoptymalizowana sieć produkcji 

W celu wsparcia wzrostu i rozwoju, firma Servier wprowadzi model produkcji oparty na efektywnej i stabilnej sieci wyspecjalizowanych zakładów wytwórczych, dostosowanej do ewolucji portfolio oferowanych leków. W tym modelu zostaną także wykorzystane technologie cyfrowe, takie jak sztuczna inteligencja i analiza dużych zbiorów danych, które pozwolą lepiej monitorować działalność wytwórczą oraz efektywniej planować proces produkcyjny – od początkowych po końcowe etapy produkcji (w całym łańcuchu dostaw). 

2 – Elastyczna i efektywna organizacja 

Elastyczna i efektywna organizacja, dostosowana do celów strategicznych, to kluczowy warunek osiągania odpowiednich wyników. Z tego względu, firma Servier wzmocni międzywydziałową współpracę i mechanizmy podejmowania decyzji, co oszczędzi czas wszystkim pracownikom i pozwoli im się skupić na zadaniach o dużej wartości dodanej. Ponadto, technologie cyfrowe usprawnią całość działalności Grupy oraz pomogą poprawić efektywność, wyniki i zdolność do tworzenia innowacji terapeutycznych. 

3 – Społeczność pracowników działających na rzecz przyszłych pokoleń 

Od chwili powstania, firma Servier stawia pracowników w centrum wszelkich działań, uznając ich za swój najważniejszy atut. Aby osiągnąć postawione do 2030 roku cele, z korzyścią dla pacjentów, Grupa tworzy środowisko pracy sprzyjające promowaniu talentów oraz utrzymaniu i pozyskiwaniu pracowników. 

Oprócz dotychczasowych znaczących zobowiązań w zakresie ograniczania śladu węglowego, wzmacniania różnorodności i inkluzywności oraz wspierania społeczności lokalnych, w szczególności poprzez fundusz charytatywny Mécénat Servier, Grupa planuje co trzy lata inwestować w sztandarowy projekt z obszaru odpowiedzialności społecznej. 

Nowa identyfikacja wizualna będąca symbolem transformacji Grupy 

Realizowane przekształcenia – których efekty są już widoczne dla wszystkich interesariuszy – skłoniły firmę Servier do zmiany identyfikacji wizualnej i przyjęcia platformy marki, która odzwierciedla proces odnowy Grupy. 

Nowa identyfikacja wyraża to, czym firma Servier się kieruje i co stanowi o jej wyjątkowości: jako niezależna Grupa zarządzana przez fundację aktywnie współtworzy postęp w medycynie w celu zaspokojenia potrzeb pacjentów. To również wyraz skutecznej transformacji oraz ambicji i odnowy, a także odzwierciedlenie wyjątkowego charakteru Grupy, która działa na rzecz dobra wspólnego i w pełni uwzględnia odpowiedzialność społeczną w realizowanej przez siebie strategii. 

Hasło „moved by you” i gwiazdka symbolizują bliskość wobec interesariuszy (pacjentów, partnerów i pracowników). Uśmiech, wyrażony łukiem w literze „R”, niesie nadzieję pacjentom. Symbolizuje pasję, empatię, wiedzę i innowacyjność, jakie charakteryzują firmę Servier. 

Nowa platforma marki jednoczy wszystkich pracowników wokół wspólnej tożsamości, będącej źródłem inspiracji do codziennej pracy. Wzmacnia także wizerunek firmy Servier jako pracodawcy, wyrażając jej misję i niezależność (zagwarantowaną przez status fundacji) oraz odpowiadając na poszukiwanie celu przez młodsze pokolenia. 

„Działalność naszej Grupy opiera się na misji, która nas inspiruje, oraz silnych wartościach, które nami kierują – dodał Olivier Laureau, prezes firmy Servier. – Zapoczątkowana transformacja i przedstawione ambicje wyznaczają nowy rozdział w historii firmy. W ramach strategii Servier do 2030 roku, dzięki poprawie rentowności i śmiałym wyborom, bardziej niż kiedykolwiek skupimy się na innowacyjności i pozytywnym oddziaływaniu społecznym”. 

Informacje o firmie Servier 

Firma Servier to globalna grupa farmaceutyczna zarządzana przez fundację. Założona, aby służyć zdrowiu, pragnie także wywierać znaczący wpływ społeczny, zarówno dla dobra pacjentów jak i na rzecz zrównoważonego rozwoju świata. Dzięki wyjątkowej strukturze właścicielskiej, firma może w pełni poświęcić się swojej misji w oparciu o długofalową wizję: współtworzenie postępu w medycynie w celu zaspokojenia potrzeb pacjentów. Ta misja inspiruje 21,8 tys. pracowników Grupy do codziennego wysiłku w celu jej realizacji. 

Będąc światowym liderem w kardiologii, Grupa Servier dąży do osiągnięcia pozycji uznanego, wyspecjalizowanego i innowacyjnego podmiotu w onkologii poprzez skupienie się na trudnych w leczeniu nowotworach. Z tego względu, Grupa przeznacza ponad połowę środków z budżetu badawczo-rozwojowego na rozwój innowacyjnych, ukierunkowanych leków onkologicznych. 

Przyszłymi obszarami wzrostu będą także neurologia i choroby immunozapalne. W tych obszarach, firma Servier koncentruje się na ograniczonej liczbie schorzeń, w przypadku których dokładne profilowanie pacjentów umożliwia stosowanie ukierunkowanych strategii terapeutycznych w ramach medycyny precyzyjnej. 

Wspierając powszechną dostępność opieki zdrowotnej przy obniżaniu kosztów, Grupa Servier oferuje także szeroką gamę wysokiej jakości leków odtwórczych, obejmujących większość chorób, w oparciu o silne marki we Francji, Europie Środkowo-Wschodniej, Brazylii i Nigerii. 

We wszystkich tych obszarach i na wszystkich etapach cyklu życia leków, Grupa uwzględnia głos pacjentów. 

Firma Servier z siedzibą we Francji jest także szeroko obecna na świecie, w ponad 150 krajach, a w 2021 roku osiągnęła przychody w wysokości 4,7 mld EUR. 

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.servier.com. 

Firma Servier w mediach społecznościowych: LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram. 

[1] Inserm, 2017 
[2] Źródło: IQVIA, Analytics Link / World 74 countries / Mat, 1 kw. 2022

KONTAKT:

Sonia Marques
e-mail: presse@servier.com
tel. +33-(0)1-5572-4021 

Źródło informacji: Servier Polska
 


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *