Farmaceuci od dawna domagają się wprowadzenia zmian w istniejących przepisach dotyczących dyżurów aptek i ustalenia dodatkowego finansowania za te usługi. Te postulaty wkrótce mogą zostać zrealizowane, ponieważ w aktualnie procedowanej dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej znalazły się zapisy gwarantujące możliwość podjęcia dobrowolnej decyzji o dyżurowaniu, a także wypłatę za nie wynagrodzenia z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia.

Aptekarze w Polsce czekają od dawna na zmiany w przepisach dotyczących dyżurowania. Mariusz Politowicz, właściciel apteki w Pleszewie i członek Naczelnej Rady Aptekarskiej, wspiera te postulaty. Wkrótce ich marzenia mogą się spełnić – proces legislacyjny dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej (tzw. DNUR) zmieniającej zasady organizacji dyżurów i wprowadzającej ich finansowanie, jest na ukończeniu.

„Pozycja aptek jest w świetle nowych przepisów tak silna wobec powiatów, że jest to radykalna zmiana obowiązujących dotychczas przepisów” – przekonuje Politowicz w najnowszym odcinku programu „Kwadrans z farmacją”.

W celu ustalenia harmonogramu pracy aptek ogólnodostępnych, rada powiatu występuje do wójtów, burmistrzów lub prezydentów z gmin, których teren obejmuje apteka. Wspólnie z samorządem aptekarskim ustala oni godziny otwarcia i zamknięcia apteki w ramach uchwały rady powiatu.

Aby zapoznać się z najnowszymi informacjami dotyczącymi dyżurów aptek, sprawdź, co nowego szykuje ustawodawca! Przeczytaj Dyżury aptek po nowemu! Jak duże zmiany szykuje ustawodawca, aby dowiedzieć się więcej.

Mariusz Politowicz podkreśla, że opinia samorządu aptekarskiego nie jest zobowiązująca dla rad powiatów. W konsekwencji, uchwały rad powiatu nie uwzględniające realiów i możliwości aptek, są często spotykane. Nieprzestrzeganie wyznaczonego przez radę powiatu harmonogramu może skutkować skargami, a nawet interwencją prokuratury. Z drugiej strony, aptekarze często odwołują się do sądu, w celu uchylenia uchwał rad powiatów.

Definicja „dyżuru apteki”

Ustawa refundacyjna doprecyzowuje, czym jest pojęcie „dyżuru apteki”. Oznacza ona czas, w którym apteka jest otwarta dla pacjentów, aby udzielić im porady lekarskiej i sprzedać im leki. Rady powiatu mają obecnie obowiązek ustalania harmonogramu godzin pracy apteki. Dyżury apteki powinny być dostosowane do potrzeb pacjentów oraz zgodne z obowiązującymi przepisami.

Z uwagi na to, że farmaceuci mają obowiązek zapewnienia dostępności do ich usług, należy również wziąć pod uwagę różne okresy w ciągu dnia, w których pacjenci mogą potrzebować porady farmaceutycznej lub skorzystać z usług apteki.

W dni wolne od pracy, takie jak niedziele i święta, w godzinach między 10:00 a 18:00 apteki będą otwarte przez 4 godziny zegarowe. Natomiast w porze nocnej, czyli w godzinach między 19:00 a 23:00, apteki będą czynne przez 2 godziny zegarowe. Wyżej wymienione przepisy dotyczą powiatów, których siedziba liczy maksymalnie 40 tysięcy mieszkańców. Narodowy Fundusz Zdrowia będzie finansował ten czas pracy, jednak rada powiatu ma możliwość zdecydowania o dłuższych godzinach pracy apteki, za które powiat sam będzie musiał zapłacić. Z kolei w przypadku większych miast za każdy dyżur aptek zapłaci powiat.

Nowa ustawa refundacyjna wprowadza możliwość dobrowolnego dyżurowania aptek. Jakie kryteria powinna wziąć pod uwagę rada powiatu w wyborze apteki, która będzie chciała podjąć się tego zadania?

Ponieważ dobro pacjentów jest najważniejsze, przepisy umożliwiają aptekom dobrowolne przystąpienie do systemu dyżurowania. Apteki, które wyrażą taką chęć, będą wpisane do rejestru dyżurujących aptek i zobowiązane do wystawiania recept w tych dniach i godzinach oraz do przyjmowania zwrotów i reklamacji. Wszystko to w celu zapewnienia pacjentom dostępu do leków nawet wtedy, gdy ich apteka jest zamknięta.

Mimo, że uzyskanie decyzji administracyjnej w ciągu ostatnich 3 lat jest jednym z przeciwwskazań do podjęcia dyżurów, nadal pozostaje duże wyzwanie, aby apteki uzyskały pełną obsadę magistra farmacji. Jest to szczególnie istotne w obecnych czasach, w których zapotrzebowanie na farmaceutów stale rośnie.

Udostępnij z nami swoją pasję poprzez przesłanie filmu wideo na YouTube! Odkryj, jak możesz podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi, dzięki udostępnieniu swoich filmów na YouTube!

Jeśli chcesz się podzielić swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi, YouTube jest narzędziem, które pomoże Ci to uczynić! Prześlij swoje filmy wideo i podziel się swoją pasją na YouTube – to łatwe i wspaniałe!

„Te apteki z mocy nowelizacji ustawy są wyłączone z grafików dyżurowania (…) To wyklucza z dyżurowania wiele aptek, które mają więcej personelu i praktycznie mogłyby dyżurować” – ocenia Mariusz Politowicz.

Aby dokonać wyboru apteki do pełnienia dyżurów, powiat będzie kierował się kryteriami wytyczonymi w nowelizacji ustawy. Powinny one uwzględniać zapotrzebowanie mieszkańców na produkty lecznicze, w tym leki recepturowe, wyroby medyczne oraz pozostałe produkty dostępne w aptekach, a także na usługi farmaceutyczne i opiekę farmaceutyczną.

Apteka wybrana do dyżurowania musi spełniać kryteria określone w nowelizacji ustawy. Przy wyborze powiat bierze pod uwagę potrzeby mieszkańców w zakresie zapotrzebowania na leki, wyroby medyczne, pozostałe produkty aptek oraz usługi farmaceutyczne i opiekę farmaceutyczną.

Aptekę do pełnienia dyżurów wybiera się w oparciu o kryteria wskazane w znowelizowanej ustawie. Wybór powinien uwzględniać zapotrzebowanie mieszkańców na leki, wyroby medyczne, produkty apteczne a także na usługi i opiekę farmaceutyczną.

Według Mariusza Politowicza oznacza to, że apteki, które nie wykonują leków recepturowych (tzw. dawne apteki „B”) nie będą mogły stacjonarnie pełnić dyżurów. Zarząd powiatu będzie musiał wziąć pod uwagę warunki geograficzne i demograficzne, a także lokalizację apteki. Ponadto, zarząd powiatu będzie zobowiązany do wyliczenia możliwości zapewnienia aptece odpowiedniej załogi pracowniczej podczas dyżuru.

„Nie można wyznaczyć przymusowo apteki bez uwzględnienia kryteriów określonych ustawą” – podkreśla Mariusz Politowicz.

W takim przypadku władze powiatu zapraszają inne apteki do wzięcia udziału w dyżurach, zwłaszcza jeśli żadna dotychczasowa placówka tego nie zrobiła.

Aby zapewnić jak najlepsze warunki dla mieszkańców, władze powiatu są gotowe do współpracy z placówkami zdrowotnymi, oferując im pomoc w przeprowadzeniu dyżurów.

Władze powiatu stale sprawdzają jakość dyżurów i w razie potrzeby służą pomocą, aby zapewnić mieszkańcom najwyższą jakość usług medycznych.

W przypadku braku aptek, które chciałyby zgłosić się do dyżurowania, władze powiatu będą musiały znaleźć inne rozwiązania, aby zapewnić mieszkańcom dostęp do leków.

Jeśli apteka, która zgodziła się na dyżurowanie, zaniedba swoje obowiązki, wówczas przewidziane są sankcje finansowe. Zgodnie z nowymi przepisami, właściciel apteki będzie zobligowany do zapłacenia kary w wysokości 500 złotych każdorazowo, gdy nie wywiąże się z dyżuru.

„Jeśli apteka weszłaby w grafik dyżurów i je prowadziła, ale uporczywie zaprzestała dyżurowania, to wtedy może być ukarana sankcją w postaci zabrania wypłaconych pieniędzy za już odbyte dyżury” – wyjaśnia Mariusz Politowicz.

Gość „Kwadransa z farmacją” uważa, że kara, o której mowa, jest niepotrzebna i może skutkować brakiem chętnych do przyjmowania dyżurów. Według Politowicza, jeśli apteki zdecydują się podejmować dyżury, nie zrezygnuje z nich bez ważnych powodów. Uważa się zatem, że nie powinno się pobierać z tytułu wykonania dyżurów żadnych opłat.

Według gościa „Kwadransa z farmacją”, kara wprowadzona w związku z dyżurami jest nieuzasadniona i może wywołać odmowę wykonania tego zadania przez wielu aptekarzy. Politowicz uważa, że jeśli apteki przyjmą się za dyżury, nie zrezygnują z nich bez dobrego powodu. Oznacza to, że nie należy pobierać żadnych opłat za wykonanie zadań dyżurowych.

Sejm już w przyszłym tygodniu zajmie się ostatecznym przyjęciem dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej, której zmiany zostaną zaproponowane przez Senat. Takie działania są niezbędne, aby wprowadzić opisane zmiany w życie.

Od 1 marca 2021 r. wprowadzone zostaną nowe zasady organizacji dyżurów aptek i ich finansowania. Przygotowane zostały rozwiązania mające na celu zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa pacjentów oraz usprawnienie funkcjonowania aptek.

Pierwsza z nowych zasad dotyczy wprowadzenia obowiązku wystawienia faktury przez apteki wykonujące dyżury. Oznacza to, że aptekarze będą musieli wystawiać faktury za usługi świadczone podczas dyżurów. Innymi słowy, aptekarze będą musieli fakturować wszystkie czynności wykonane w trakcie dyżurów.

Druga z nowych zasad dotyczy finansowania aptek wykonujących dyżury. Apteki będą mogły ubiegać się o refundację kosztów związanych z wykonywaniem dyżurów. Refundacja będzie obejmowała koszty zatrudnienia personelu, wyposażenia, sprzętu medycznego, leków i innych materiałów. Refundacja będzie wypłacana w formie zwrotu kosztów za wykonane dyżury.

Nowe zasady organizacji dyżurów aptek i ich finansowania mają na celu zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa pacjentów oraz usprawnienie funkcjonowania aptek. Pozwolą one na zmniejszenie obciążenia dla farmaceutów i zapewnią lepszy dostęp do świadczeń zdrowotnych dla pacjentów.

Docelowo, wprowadzenie nowych zasad pozwoli na skuteczniejsze zarządzanie aptekami i zapewni pacjentom dostęp do profesjonalnej opieki medycznej, bez względu na porę dnia czy nocy.


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *