Podczas 15. konferencji „Polityka lekowa – nowe otwarcie”, zorganizowanej przez „Puls Medycyny”, lekarze i eksperci sektora zdrowotnego zwrócili uwagę na konieczność przyspieszenia procedur rejestracji leków, uelastycznienia wymogów kwalifikujących do programów terapii lekowej oraz skrócenia diagnostyki.

Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia, otworzył dyskusję, podsumowując realizację „Polityki lekowej na lata 2018-2022”. Zauważył, że strategia ta wyznaczyła główne kierunki działań, z których wiele zostało zrealizowanych.

„Dużo jednak trzeba jeszcze zrobić, zwłaszcza w kwestii czasu rejestracji leków i produktów leczniczych. Tam już się dużo pozytywnych zmian wydarzyło, biorąc pod uwagę, że bardzo zwiększyła się ilość rejestrowanych badań klinicznych komercyjnych — z ok. 500 do blisko 700 rocznie” – zaznaczył. 

Komisja Ekonomiczna Ministerstwa Zdrowia osiągnęła znaczne sukcesy w negocjacjach cenowych z wnioskodawcami, które wpłynęły na wzrost dostępności leków refundowanych.

Wiceminister podkreślił, że w związku z rosnącymi nakładami na ochronę zdrowia, wyniki prac Komisji Ekonomicznej Ministerstwa Zdrowia stale się poprawiają, dzięki czemu liczba leków refundowanych wzrasta.

Wprowadzone zmiany w zakresie refundacji leków pozwoliły na zwiększenie dostępności niezbędnych leków zarówno dla pacjentów, jak i lekarzy.

Wiceminister pochwalił efekty działań podejmowanych przez Komisję Ekonomiczną Ministerstwa Zdrowia, wskazując, że dzięki ich pracy możliwe jest zapewnienie pacjentom dostępu do leków refundowanych.

Ministerstwo Zdrowia odnotowało znaczną poprawę w zakresie dostępności leków refundowanych, dzięki pracy Komisji Ekonomicznej, która skutecznie prowadzi negocjacje cenowe z wnioskodawcami.

Efekty działań Komisji Ekonomicznej Ministerstwa Zdrowia są widoczne w postaci zwiększonej dostępności leków refundowanych, co jest bezpośrednim efektem istotnego zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia.

Wiceminister wyraził uznanie dla wyników prac Komisji Ekonomicznej Ministerstwa Zdrowia, dzięki którym coraz więcej pacjentów ma możliwość skorzystania z refundacji leków.

Ministerstwo Zdrowia wspiera działania Komisji Ekonomicznej, która wykonuje niezwykle ważną pracę w celu zapewnienia pacjentom dostępu do leków refundowanych w oparciu o uzgodnione ceny.

Wiceminister zaznaczył, że regularne negocjacje cenowe z wnioskodawcami przez Komisję Ekonomiczną Ministerstwa Zdrowia pozwalają na zapewnienie pacjentom dostępu do leków refundowanych w najlepszych warunkach cenowych.

Ministerstwo Zdrowia wspiera działania Komisji Ekonomicznej, która wykonuje kluczową pracę w celu zwiększenia dostępności leków refundowanych, poprzez prowadzenie skutecznych negocjacji cenowych z wnioskodawcami.

Wiceminister zaznaczył, że dzięki staraniom Komisji Ekonomicznej Ministerstwa Zdrowia, pacjenci mają dostęp do leków refundowanych w najlepszych warunkach cenowych, co znacząco wpływa na poprawę ich jakości życia.

„Na początku tego okresu było to ok. 30-40 pozycji rocznie w ramach sześciu list refundacyjnych, w 2022 roku mowa o 115 terapiach, a tylko w tym roku mamy już 58” – podał Miłkowski.  

Według Macieja Miłkowskiego aż 90% z 134 innowacyjnych terapii podstawowych, zaakceptowanych przez Europejskie Towarzystwo Onkologii Medycznej (ESMO), jest już finansowanych w Polsce. Wiceminister podkreślił także, że ustawa refundacyjna przyczyni się do poszerzenia terapii na nowe wskazania.

Ponadto Maciej Miłkowski zauważył, że polski system refundacji medykamentów jest jednym z najbardziej zaawansowanych w Europie. Ustawa refundacyjna umożliwi zwiększenie dostępu do nowych terapii i zapewni pacjentom dostęp do najlepszej opieki medycznej.

Dr Artur Fałek, ekspert z Kancelarii Doradczej Rafał Piotr Janiszewski, wskazał, że aby dokładnie ocenić dostępność lekową, trzeba zwrócić uwagę na dynamikę zmian w określonych ramach czasowych oraz porównać sytuację w Polsce do sytuacji w innych krajach. Według jego badań, od 1 maja 2018 roku do 1 maja br. zauważalnie wzrosła liczba substancji czynnych dostępnych w wykazie refundacyjnym.

Ekspert wskazał, że budżet refundacji programów lekowych wzrósł z 2 mld zł w 2013 r. do 8,5 mld zł, które zostaną przeznaczone w 2023 r. – imponujący wzrost w ciągu dekady.

„Ze 168 leków innowacyjnych branych pod uwagę w raporcie, w Polsce refundowanych jest 59. Najlepsze Niemcy mają ich 147, a średnia europejska wynosi 96” – podał. 

Ekspert wskazał, że jeśli polski system refundacji ma się poprawić, rząd musi włożyć więcej wysiłku w wydłużenie procedur i zapewnić większe zasoby finansowe na refundacje.

Według dr. Fałka, sytuacja refundacyjna w Polsce nie jest tak dobra, jak w innych krajach naszego regionu. Wynika to przede wszystkim z ograniczonych możliwości budżetowych państwa, a także długich procedur wprowadzania leków do refundacji w Europie.

Aby poprawić ten stan rzeczy, ekspert wskazał, że konieczne jest wprowadzenie szybszych procedur i zapewnienie odpowiednich zasobów finansowych na refundacje.

Jednak w ocenie Fałka, nawet w takich warunkach, dostęp pacjentów do refundowanych leków jest w Polsce bezpieczny i skuteczny.

„U nas to trwa bardzo długo, bo aż 827 dni, w Niemczech jest to 128 dni, a we Włoszech 436” – poinformował dr Fałek. 

„Uważam, że ten program został wadliwie skonstruowany, choć wydajemy na niego ponad miliard zł i korzysta z tego 2,7 mln osób, to te pieniądze z całą pewnością można by było lepiej spożytkować” – ocenił.  

„Nie zgadzam się z tym, że leki które, mają inną kategorię płatności, mają też inny budżet refundacyjny” – wskazał.

Powiedział, że są one wspierane w ramach programu refundacji. Wyjaśnił, że wszystkie świadczenia są oceniane, aby zapewnić pacjentom dostęp do najskuteczniejszych leków.

Komisja ds. Ochrony Zdrowia przyjęła rekomendację, aby wprowadzić dopłaty do leków dla seniorów w wieku 75+ oraz poszerzyć program o osoby 65+. 

Wiceminister zdrowia wyraził zgodę i stwierdził, że wsparcie finansowe tego rodzaju świadczeń powinno iść z systemu refundacji. 

Mirosław Markowski zauważył, że program refundacji odgrywa ważną rolę w zapewnieniu pacjentom dostępu do skutecznych leków. Stwierdził też, że wszystkie świadczenia są oceniane, aby zagwarantować jak najlepsze rezultaty.

Następnie Komisja ds. Ochrony Zdrowia zasugerowała, że dopłaty do leków dla seniorów 75+ i poszerzenie programu o osoby 65+ powinny znaleźć się w systemie refundacji.

Wiceminister zdrowia wyraził zgodę i podkreślił, że tak ważne wsparcie finansowe powinno pochodzić z systemu refundacji. 

Na zakończenie Mirosław Markowski stwierdził, że program refundacji jest ważnym elementem w zapewnianiu pacjentom optymalnych rezultatów leczenia.

„Wzrost nakładów na refundację leków o 4 mld zł w ostatnich 4 latach jest bez precedensu. Jednak ma ona ścisły związek z innymi elementami systemu, które jako całość wymagają jeszcze szeregu dalszych usprawnień” – powiedział. 

Ekspert zauważył również istnienie konkretnych przepisów dotyczących skuteczności celowej i kosztowej. Wyjaśnił, że programy lekowe są ściśle regulowane, co utrudnia dostęp do leków – wynikające z tego problemy są jednak zmniejszane poprzez udzielanie wyjątkowego dostępu do terapii lekowych. 

Dr Fałek zalecał, aby uniknąć problemów z refundacją w ramach programów lekowych, wnioski o refundację złożyć w drodze bezkonkursowej, czyli drogą wnioskową. To skróci czas zawarcia umowy z kilku miesięcy do zaledwie 7 dni.

Prof. Mieczysław Walczak ujawnił, że niektóre programy lekowe są nieprecyzyjnie opisane, co utrudnia ich finansowanie przez płatnika. W celu uzyskania refundacji trzeba wykazać, że pacjent spełnia określone wymagania, co nie zawsze jest możliwe.

„Powinno się wprowadzić bardziej elastyczne podejście” – ocenił.

Prof. dr hab. n. med. Maciej Gonciarz, kierownik Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, podkreślił konieczność skrócenia i uproszczenia diagnostyki, aby była ona bardziej dostępna dla pacjentów.

Dr hab. n. med. Maciej Gonciarz, kierownik Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, wskazał potrzebę skrócenia procedur diagnostycznych, by stały się one bardziej dostępne dla chorych.

„W Polsce rozpoznanie choroby trwa zwyczajnie zbyt długo. Są dane mówiące o tym, że każde wydłużenie rozpoznania o dwa miesiące negatywnie wpływa na leczenie pacjenta, a w naszym kraju ta diagnostyka trwa kilka lat” – powiedział.

Dr Niewada zaznaczył, że edukacja, zarówno pacjentów, jak i lekarzy, jest niezbędna, aby wprowadzać nowe terapie. Stwierdził, że władze powinny wspierać te działania poprzez szkolenia i pomoc w finansowaniu, a także wykorzystać nowe technologie, takie jak telemedycyna i e-zdrowie. 

Aby zapewnić lepiej koordynowane i holistyczne podejście do opieki zdrowotnej, Dr Niewada wskazał na potrzebę wprowadzenia szeregu reform dotyczących finansowania służby zdrowia i edukacji związanej z nowymi terapiami. Podkreślił również konieczność podniesienia poziomu świadomości pacjentów i lekarzy w zakresie nowych i skutecznych terapii. 

Aby zwiększyć zasięg nowoczesnych terapii, Dr Niewada stwierdził, że należy zacząć od edukacji i szkoleń zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów. Wyraził również przekonanie, że władze powinny wspierać te działania szczególnie poprzez finansowanie i wykorzystanie nowych technologii, takich jak telemedycyna i e-zdrowie.

W celu zapewnienia lepszej koordynacji i holistycznego podejścia do opieki zdrowotnej, dr Niewada zaznaczył potrzebę wprowadzenia zmian w systemie finansowania ochrony zdrowia, a także w edukacji związanej z nowymi terapiami. Zwrócił również uwagę na konieczność podniesienia poziomu świadomości pacjentów i lekarzy w zakresie dostępnych i skutecznych metod leczenia.

Prof. Michał Jarząb, kierownik Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytutu Badawczego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, podkreślił potrzebę elastyczności w programach lekowych. Zaznaczył, że również leki o wyższych kosztach mogłyby być podawane w poradniach onkologicznych, zlokalizowanych bliżej miejsca zamieszkania pacjenta. Ponadto wskazał konieczność zintegrowania terapii, korzystającej z zasobów publicznych i prywatnych, ze zrefundowaną terapią przez NFZ.

Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie, podkreśliła podczas prowadzonej debaty, że aby polityka lekowa ciągle się poprawiała, należy zapewnić możliwość współdziałania lekarza, farmaceuty i pielęgniarki.

„Taka współpraca, pozwoliłaby zwiększyć bezpieczeństwo leczonych pacjentów” – oceniła ekspertka podczas debaty „Pulsu Medycyny” w Centrum Prasowym PAP.  


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *