Nawet 80 proc. ludzi nie spożywa odpowiednich ilości kwasów omega-3 – ostrzegają eksperci z okazji Światowego Dnia Kwasów Omega-3, który przypada 3 marca. Te składniki odgrywają kluczową rolę dla naszego zdrowia, ale organizm człowieka wytwarza je z niską wydajnością, dlatego powinniśmy je spożywać wraz z jedzeniem lub w formie suplementacji.

Suresnes (Francja) – Servier, niezależna międzynarodowa grupa farmaceutyczna, ogłosiła swoje wyniki finansowe za rok 2022/23, zanotowując skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 5,327 mld EUR, co stanowi wzrost o 9,2% (+12% przy SKW [1]) w porównaniu z rokiem poprzednim, głównie dzięki zwiększeniu sprzedaży międzynarodowej. Wzrost ten wynikał zarówno ze sprzedaży leków markowych (4,041 mld EUR; +9,4%), jak i leków odtwórczych (1,286 mld EUR, +8,8%). Ponadto, firma odnotowała bardzo wysokie przychody ze sprzedaży leków onkologicznych, przekraczające symboliczną granicę 1 mld EUR, co stanowi przełomowe osiągnięcie w dziedzinie onkologii i obiecuje wiele dla pacjentów, wspierane szerokim i obiecującym portfolio badawczym.

Prezentujemy wybrane dane z audytowanego skonsolidowanego rachunku zysków i strat zgodnie z MSSF za rok zakończony 30 września 2023 roku.

Tabela z danymi finansowymi

„W roku 2022/23 firma Servier osiągnęła dobre wyniki w oparciu o innowacyjne portfolio w onkologii oraz skuteczną strategię innowacji przyrostowych w obszarze kardiologii i metabolizmu wraz z chorobami żył – stwierdził Olivier Laureau, prezes firmy Servier. – Nasze wysiłki wzmocniło uzyskanie kolejnych pozwoleń na dopuszczenie do obrotu. Poprawiliśmy także perspektywy tworzenia innowacji poprzez obiecujące, ukierunkowane portfolio projektów badawczych, przede wszystkim w onkologii. Pragnę podziękować wszystkim pracownikom Grupy za ich codzienną pracę na rzecz pacjentów. Jestem przekonany, że osiągniemy wyznaczone na 2025 rok cele, z determinacją i optymizmem realizując plan strategiczny firmy Servier do 2030 roku”.

W ciągu roku finansowego 2022/23, Grupa Servier odnotowała wzrost skonsolidowanych przychodów o 9,2%, osiągając poziom 5,327 mld EUR. Głównym czynnikiem tego wzrostu była zwiększona sprzedaż leków markowych i odtwórczych Grupy na całym świecie, mimo negatywnego wpływu ujemnych różnic kursowych na przychody na poziomie 2,7% (tj. -132 mln EUR w roku 2022/23 w porównaniu z dodatnimi różnicami kursowymi w wysokości 140 mln EUR w poprzednim roku).

Niemniej jednak, w niektórych krajach Grupa zdołała dostosować ceny leków do inflacji, co w skali roku miało korzystny wpływ na przychody na poziomie 0,6% (wobec niekorzystnego wpływu na poziomie 1% w roku 2021/22).

W roku finansowym 2022/23 przychody ze sprzedaży leków markowych wzrosły o 9,4% osiągając poziom 4,041 mld EUR, natomiast przychody ze sprzedaży leków odtwórczych zwiększyły się o 8,8% do 1,286 mld EUR.

W roku finansowym 2022/23 zysk EBITDA wyniósł 1,015 mld EUR, co stanowiło 19,1% marży (wzrost o 1,5% w porównaniu z rokiem poprzednim). Ten wynik był rezultatem wzrostu sprzedaży oraz efektywnej kontroli kosztów w całej Grupie. Pomimo tego, skonsolidowany wynik netto za ten okres zamknął się stratą w wysokości 623 mln EUR, głównie z powodu wyroku sądu apelacyjnego w sprawie leku Mediator, wyższych podatków dochodowych oraz płatności za osiągnięcie kluczowych etapów związanych z przejęciami dokonanymi przez Grupę.

„Wyniki za rok 2022/23 potwierdzają, że jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia celów na 2025 rok, co jest kluczowym warunkiem realizacji drugiego etapu naszej strategii, obejmującego okres do 2030 roku – podkreślił Pascal Lemaire, wiceprezes ds. Finansów w firmie Servier. – Grupa jest w stanie zrealizować wyznaczone do 2025 roku cele: przychody w wysokości 6 mld EUR oraz EBITDA na poziomie 1,3 mld EUR (tj. 21,7% przychodów). Natomiast do 2030 roku dążymy do osiągnięcia przychodów w wysokości 8 mld EUR, przy marży EBITDA na poziomie ponad 30%. Grupa zamierza przyspieszyć dynamikę przekształceń, aby w dłuższej perspektywie zagwarantować sobie niezależność i możliwość budowania wartości”.

Grupa Servier odnotowała znaczący wzrost sprzedaży międzynarodowej, a filia w USA zajmuje pierwsze miejsce pod względem sprzedaży. Przychody poza Unią Europejską stanowiły 56,6% skonsolidowanych przychodów, zwiększając się rocznym tempem o 10,1%.

Sprzedaż na kontynencie amerykańskim dynamicznie rośnie, osiągając wzrost o 27,9% i sięgając 1,119 mld EUR, co stanowi 21% całkowitych przychodów. Filia Servier w USA utrzymuje swoją pozycję lidera pod względem sprzedaży, generując przychody w wysokości 635 mln EUR w roku 2022/23.

Przychody ze sprzedaży leków markowych w USA stanowiły 43,4% skonsolidowanych przychodów Grupy, zwiększając się o 8,1% w porównaniu z poprzednim rokiem. W sumie, przychody osiągane w Unii Europejskiej stanowiły 43,4% skonsolidowanych przychodów Grupy.

Francja generuje 181 mln EUR przychodów ze sprzedaży leków markowych, co stanowi 3,4% całkowitych przychodów Grupy. W omawianym okresie, 59% nakładów inwestycyjnych zostało przeznaczonych głównie na działalność badawczo-rozwojową i wytwórczą. W tym kraju produkowana jest większość (96,5%) substancji czynnych do produkcji markowych leków Servier. W ciągu ostatnich pięciu lat, Grupa zainwestowała tam ponad 800 mln EUR, co podkreśla długofalowe zaangażowanie firmy Servier we Francji.

W roku finansowym 2022/23 Grupa sprzedała na całym świecie ponad 1,2 mld opakowań leków, dzięki przemysłowej sieci 16 zakładów wytwórczych w różnych krajach.

Osłabienie pozycji Grupy w obszarze trudnych w leczeniu nowotworów

W roku finansowym 2022/23 Grupa zanotowała spadek osiągnięć w onkologii, co stanowi wyzwanie dla dążenia do rozwoju innowacyjnych terapii dla pacjentów cierpiących na rzadkie i trudne w leczeniu nowotwory. Udział onkologii w przychodach ze sprzedaży zmniejszył się do poziomu 20,2% skonsolidowanych przychodów, wobec 17,4% w roku 2021/22. Przychody w obszarze onkologii wyniosły 1,075 mld EUR, co stanowi spadek w porównaniu z rokiem poprzednim.

Preparat Iwosydenib-tabletki odnotował znaczący wzrost sprzedaży o 48,1% w porównaniu z poprzednim rokiem, osiągając wartość 379 mln EUR. Jest to lek skierowany przeciwko zmutowanym formom dehydrogenazy izocytrynianowej 1 (IDH1), zatwierdzony do stosowania w leczeniu ostrej białaczki szpikowej (AML) i raka dróg żółciowych (CCA) w wielu krajach, w tym Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych, Australii i Chinach (z wyjątkiem CCA).

W maju 2023 roku Komisja Europejska zatwierdziła Iwosydenib-tabletki jako produkt leczniczy do stosowania w dwóch wskazaniach. Pierwsze z nich to stosowanie w skojarzeniu z azacytydyną, w leczeniu dorosłych pacjentów z nowo rozpoznaną AML z mutacją genu kodującego IDH1, którzy nie kwalifikują się do standardowej chemioterapii indukcyjnej. Drugie wskazanie to monoterapia, w leczeniu dorosłych pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym CCA z mutacją IDH1, którzy byli wcześniej leczeni co najmniej jedną linią terapii systemowej. Pozytywne decyzje Komisji Europejskiej dotyczące zatwierdzenia leku obowiązują w 27 państwach Unii Europejskiej, a także w Islandii, Liechtensteinie i Norwegii. Iwosydenib-tabletki to pierwszy i jedyny lek ukierunkowany na mutację IDH1 zarejestrowany w Europie w tych dwóch wskazaniach.

W obszarze onkologii wzrost sprzedaży preparatu Oncaspar® (do terapii ostrej białaczki limfoblastycznej) wyniósł 30,7%, osiągając poziom 379 mln EUR. Przychody z leku triflurydyna – tipiracyl (do terapii przerzutowego raka jelita grubego oraz raka żołądka) sięgnęły 174 mln EUR.

Grupa Servier konsekwentnie realizuje swoją strategię rozwoju w obszarze onkologii, przeznaczając blisko 70% budżetu na badania i rozwój. Dzięki temu firma oferuje obecnie pacjentom siedem leków onkologicznych w obszarach o dużych niezaspokojonych potrzebach zdrowotnych. Dodatkowo, Grupa jest zaangażowana w 35 projektów badawczych w obszarze onkologii, co stanowi obiecujące portfolio (stan na styczeń 2024 roku).

Servier to światowy lider w dziedzinie leczenia chorób przewlekłych, który aktywnie promuje przestrzeganie zaleceń medycznych.

Firma Servier zajmuje piąte miejsce wśród globalnych firm farmaceutycznych w dziedzinie kardiologii i drugie pod względem leków na nadciśnienie. 52,8% skonsolidowanych przychodów Grupy pochodzi ze sprzedaży leków markowych w obszarze kardiologii, metabolizmu i chorób żył. Innowacje przyrostowe i rozwój leków złożonych przyczyniają się do pozytywnego wpływu na sprzedaż, umożliwiając pacjentom przyjmowanie różnych preparatów w jednej tabletce.

W lipcu 2023 roku WHO opublikowała zaktualizowaną listę leków niezbędnych dla zdrowia globalnej populacji. Po raz pierwszy na liście znalazł się lek złożony dostarczany przez firmę Servier, zawierający peryndopryl, amlodypinę i atorwastatynę, stosowany do leczenia chorób układu krążenia. Sprzedaż innego leku złożonego (peryndopryl z indapamidem i amlodypiną), najczęściej przepisywanego trójskładnikowego leku obniżającego ciśnienie, osiągnęła w roku 2022/23 poziom 253 mln EUR.

Nasza firma farmaceutyczna działa zgodnie z misją współtworzenia postępu w medycynie, aby spełniać potrzeby pacjentów. W 2023 roku, we współpracy z organizacjami pacjentów, zrealizowaliśmy blisko 50 projektów na całym świecie. Ponadto, prowadzimy prace nad „asystentami cyfrowymi” – aplikacjami i narzędziami monitorującymi, które wspierają pacjentów na każdym etapie leczenia, od diagnozy po obserwację.

W ciągu ostatnich trzech lat, najpopularniejszym lekiem markowym firmy Servier był preparat zawierający flawonoidy, stosowany w leczeniu niewydolności żylnej. W samym roku 2022-23 osiągnął on sprzedaż na poziomie 594 mln EUR, co czyni go światowym liderem wśród preparatów wenotonicznych pod względem wartości i ilości sprzedaży [5].

Działalność w zakresie leków odtwórczych oparta o lokalnych liderów

Nawet pomimo wpływu klauzuli bezpieczeństwa we Francji oraz nowych przepisów na Węgrzech, przychody ze sprzedaży leków odtwórczych wzrosły o 8,8% rocznie, osiągając poziom 1,286 mld EUR. Nasza strategia w tym obszarze okazuje się być skuteczna, a Grupa Servier oferuje ponad 1 500 leków odtwórczych, pokrywając większość schorzeń. Sprzedażą tych leków w określonych regionach zajmują się cztery spółki zależne: EGIS – w Europie Środkowo-Wschodniej, Pharlab – w Brazylii, Swipha – w Nigerii oraz Biogaran – lider w segmencie generycznym we Francji.

Biogaran utrzymała wiodącą pozycję we Francji, osiągając udział w rynku leków odtwórczych na poziomie 32% w roku finansowym 2022/23. Firma kontynuuje dywersyfikację swojej działalności, koncentrując się na rynku leków dostępnych bez recepty oraz opatrunków na rany, a także planuje osiągnąć pozycję istotnego podmiotu na rynku leków biopodobnych. Ponadto, Biogaran zamierza wykorzystać nowelizację francuskiej ustawy o finansowaniu ubezpieczeń społecznych (PLFSS) z 2024 roku, która pozwala farmaceutom automatycznie proponować zamienniki leków.

Wspieranie innowacji w celu poprawy opieki zdrowotnej

Firma Servier koncentruje się na efektywnej działalności badawczo-rozwojowej, która ma na celu rozwijanie innowacji w opiece zdrowotnej poprzez współpracę zewnętrzną oraz wykorzystanie własnej wiedzy i doświadczenia. Dzięki temu firma ma możliwość lepszego odpowiadania na potrzeby pacjentów i stale poprawiania jakości opieki zdrowotnej.

Ambitna i ukierunkowana działalność badawczo-rozwojowa oparta na portfolio projektów badawczych Grupy jest kluczowym elementem strategii Servier. W ciągu najbliższych pięciu lat firma planuje wprowadzenie na rynek nowej cząsteczki, wykorzystując aktualną ścieżkę prac badawczo-rozwojowych.

Obecnie firma Servier skupia się na 36 projektach na etapie rozwoju klinicznego oraz 25 projektach w fazie badań przedklinicznych, koncentrując się na obszarach terapeutycznych, w których specjalizuje się i gdzie występują duże potrzeby zdrowotne. Ponad 50% projektów badawczych Grupy ma potencjał do opracowania leków „pierwszych w swojej klasie” o nowym, unikalnym mechanizmie działania.

Działalność badawczo-rozwojowa firmy Servier opiera się na zaangażowaniu w innowacyjne projekty, które mają potencjał wpływu na poprawę zdrowia i jakości życia pacjentów.

Firma Servier posiada silne portfolio badań w dziedzinie onkologii, obejmujące łącznie 35 projektów na różnych etapach rozwoju, w tym badania kliniczne i przedkliniczne. Ta inwestycja wspiera transformację firmy oraz jej dążenie do osiągnięcia pozycji lidera w opracowywaniu innowacyjnych terapii dla rzadkich i trudnych do leczenia nowotworów.

Badanie kliniczne III fazy INDIGO przeprowadzone przez zespoły badawczo-rozwojowe Grupy wykazało obiecujące wyniki stosowania worasydenibu w leczeniu glejaka o niskim stopniu złośliwości. Prezentacja tych wyników na kongresie ASCO w czerwcu 2023 roku niesie nadzieję dla pacjentów, którzy od lat poszukiwali alternatywnych opcji terapeutycznych. W rezultacie, firma Servier złożyła wnioski o dopuszczenie worasydenibu do obrotu w amerykańskiej FDA oraz europejskiej EMA.

Usprawnienie cyklu życia produktów leczniczych ma na celu poprawę dobrostanu pacjentów poprzez rozwijanie innowacyjnych rozwiązań. Firma Servier skupia się na opracowywaniu leków złożonych, które łączą kilka substancji czynnych w jednej tabletce, aby ułatwić pacjentom stosowanie się do zaleceń lekarskich.

Nowe potrzeby i zastosowania wymagają ciągłego rozwoju leków, dlatego firma Servier koncentruje się na strategii przyrostowej innowacji. Ich celem jest opracowanie leków, które będą skuteczniejsze i łatwiejsze w stosowaniu dla pacjentów.

Grupa bada nowe wskazania dla istniejących produktów leczniczych w celu skuteczniejszej odpowiedzi na niezaspokojone potrzeby pacjentów. W lecie 2023 roku Komisja Europejska rozszerzyła wskazanie dla preparatu triflurydyna – tipiracyl o stosowanie w skojarzeniu z bewacyzumabem w terapii pacjentów z opornym na leczenie przerzutowym rakiem jelita grubego. Lek triflurydyna – tipiracyl w skojarzeniu z bewacyzumabem to pierwsza zatwierdzona trzecia linia leczenia przerzutowego raka jelita grubego, a przy tym pierwsza, która przynosi znaczące wyniki kliniczne w porównaniu z terapią aktywną.

Współpraca międzywydziałowa oraz z partnerami zewnętrznymi jest kluczowa dla dalszego rozwoju modelu badawczego Grupy. Dlatego też intensyfikujemy wysiłki w celu usprawnienia tej współpracy i stworzenia bardziej efektywnego modelu działalności badawczej.

Realizując naszą strategię transformacji, w maju 2023 roku otworzyliśmy Instytut Badań i Rozwoju Servier w Paryżu-Saclay, który ma stać się centrum globalnej działalności badawczej firmy. Wartość tej inwestycji, która wyniosła blisko 400 mln EUR, pokazuje nasze zaangażowanie w rozwój nowoczesnych metod badawczych oraz współpracę z ośrodkami badawczymi na całym świecie.

W ostatnim kwartale 2023 roku firma Servier rozwijała współpracę naukowo-badawczą z ponad 70 partnerami na całym świecie, zawierając nowe umowy i osiągając znaczące postępy w projektach. Szczególnie istotna była umowa o współpracy badawczej z firmą biotechnologiczną Owkin, specjalizującą się w wykorzystaniu sztucznej inteligencji w opracowywaniu nowych leków i narzędzi diagnostycznych.

Zwiększenie efektywności terapii poprzez wykorzystanie technologii cyfrowej

Grupa stara się wykorzystać potencjał technologii cyfrowej, analityki danych i sztucznej inteligencji do przyspieszenia procesu odkrywania nowych leków, doskonalenia diagnostyki, rozwijania medycyny spersonalizowanej, poprawy przestrzegania zaleceń oraz zbierania danych z praktyki klinicznej.

Firma Servier, aby przyspieszyć rozwój i wprowadzenie nowych leków i usług na rynek, korzysta z własnej wiedzy i doświadczenia oraz nawiązuje współpracę z kompetentnymi partnerami zewnętrznymi. W 2023 roku Grupa podpisała strategiczną umowę o współpracy z firmą AITIA, liderem w tworzeniu i wykorzystywaniu „bliźniaków cyfrowych” i narzędzi przyczynowej sztucznej inteligencji do odkrywania i symulacji innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych, stosowanych w leczeniu raka trzustki i choroby Parkinsona.

Wykorzystanie technologii cyfrowych w służbie zdrowia otwiera nowe możliwości w zakresie leczenia pacjentów oraz pracy personelu medycznego. Dzięki nim możliwe jest nie tylko odkrywanie nowych leków, ale również poprawa profilaktyki, diagnostyki i przestrzegania zaleceń. Dlatego też, technologia cyfrowa odgrywa istotną rolę w zwiększaniu efektywności i rozwoju Grupy.

„W tym roku dobitnie pokazaliśmy, że potrafimy zdynamizować proces odkrywania innowacyjnych terapii i udostępniania ich pacjentom – dodał Claude Bertrand, wiceprezes ds. Badań i Rozwoju w firmie Servier. – Dowodzi tego rozwój preparatów triflurydyna-tipiracyl oraz Iwosydenib-tabletki oraz doskonałe wyniki badania III fazy worasydenibu. Sukces tych prac odzwierciedla zaangażowanie naszych zespołów na rzecz pacjentów poprzez strategiczne partnerstwa i rosnące wykorzystanie technologii cyfrowych.

W roku finansowym 2022/23 nakłady na badania i rozwój leków markowych sięgnęły 868 mln EUR, co stanowiło 21,5% przychodów ze sprzedaży. Te znaczące środki finansowe przeznaczone na działalność badawczo-rozwojową odzwierciedlają priorytetowe traktowanie innowacji terapeutycznych przez Grupę.

Zobowiązania Grupy wobec pacjentów i społeczności są kluczowym elementem naszej strategii. Naszym celem jest aktywne uczestnictwo w rozwoju medycyny, aby spełniać potrzeby pacjentów i uwzględniać ich opinie na każdym etapie cyklu życia leków. W 2023 roku firma Servier zajęła drugie miejsce w rankingu reputacji firm farmaceutycznych za 2022 rok, opracowanym przez PatientView na podstawie informacji przekazanych przez organizacje pacjentów onkologicznych.

Firma Servier kontynuowała w minionym roku finansowym swoje działania na rzecz ochrony środowiska i walki ze zmianami klimatycznymi. W ramach tych działań Grupa podejmowała inicjatywy dotyczące ekoprojektowania opakowań, dekarbonizacji łańcucha dostaw oraz wsparcia bioróżnorodności. Celem firmy jest redukcja emisji gazów cieplarnianych o 42% w zakresach 1 i 2 oraz o 25% w zakresie 3 do 2030 roku. W roku finansowym 2022/23 firma zanotowała spadek emisji o 11% w zakresach 1 i 2, a udział energii elektrycznej z odnawialnych źródeł wzrósł do 13%. Pięć zakładów wytwórczych Grupy jest już w całości zasilanych energią odnawialną, w tym Arklow w Irlandii, Toledo i Madryt w Hiszpanii oraz Jacarepaguá i Pharlab w Brazylii.

Fundusz charytatywny Mécénat Servier, zgodnie ze swoją misją „zobowiązania do solidarności”, kontynuował działania na rzecz wyzwań społecznych w imieniu Grupy Servier, jako firmy odpowiedzialnej społecznie. W 24 krajach i za pośrednictwem 22 organizacji, które otrzymały wsparcie finansowe, firma wprowadziła w życie swoje wartości. W roku finansowym 2022/23 pracownicy firmy poświęcili łącznie 4200 godzin na program sponsoringu opartego na umiejętnościach, a zebrano ponad 55 tys. EUR ze zaokrąglania pensji (podwojone przez Mécénat Servier) we Francji. Ponadto, fundusz podejmował działania w odpowiedzi na sytuacje nadzwyczajne, takie jak w Ukrainie, Turcji i Maroku.

O nas

Servier to globalna firma farmaceutyczna zarządzana przez fundację, która stawia sobie za cel służenie zdrowiu i wywieranie pozytywnego wpływu społecznego. Dzięki wyjątkowej strukturze właścicielskiej, firma może skupić się na długofalowej wizji poprawy opieki zdrowotnej i zrównoważonego rozwoju. Zespół 21,9 tys. pracowników jest codziennie zmotywowany do współtworzenia postępu w medycynie i spełnienia potrzeb pacjentów.

Jako światowy lider w dziedzinie kardiologii, Grupa Servier ma na celu stanie się wyspecjalizowanym i innowacyjnym graczem w dziedzinie onkologii, koncentrując się na leczeniu trudnych przypadków nowotworów. Dlatego też, ponad 70% budżetu badawczo-rozwojowego jest przeznaczone na rozwój innowacyjnych leków onkologicznych.

Przyszłymi obszarami wzrostu będą także neurologia i choroby immunozapalne. Firma Servier koncentruje się na ograniczonej liczbie schorzeń w tych obszarach, co umożliwia stosowanie ukierunkowanych strategii terapeutycznych dzięki dokładnemu profilowaniu pacjentów w ramach medycyny precyzyjnej.

Grupa Servier oferuje szeroką gamę wysokiej jakości leków odtwórczych, które są dostępne w wielu krajach, w tym we Francji, Europie Środkowo-Wschodniej, Brazylii i Nigerii, aby pomóc w obniżeniu kosztów opieki zdrowotnej i zapewnić powszechny dostęp do leczenia chorób.

Grupa Servier angażuje się w głos pacjentów we wszystkich obszarach i etapach cyklu życia leków.

Firma Servier, mająca siedzibę we Francji, działa globalnie w ponad 150 krajach i osiągnęła przychody w wysokości 5,3 mld EUR w 2023 roku.

Więcej informacji dostępnych jest na nowej stronie internetowej Grupy: www.servier.com.

Zachęcamy również do śledzenia profilu firmy Servier w mediach społecznościowych: LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram.


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pliki Cookies
Ta strona używa plików cookies, aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenie. Kontynuując przeglądanie, zgadzasz się na ich wykorzystanie. Szczegóły dotyczące polityki prywatności znajdziesz w naszej odrębnej informacji.

Obowiązek informacyjny RODO
Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz RODO znajdziesz klikając w "Więcej informacji".