Od dnia 1 lipca obowiązuje zakaz używania w reklamach wyrobów medycznych wizerunku i autorytetu lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów i innych zawodów związanych z medycyną, zgodnie z kończącym się 30 czerwca okresem przejściowym.

Firmy, które chcą uniknąć groźby kary finansowej w wysokości nawet 2 mln złotych, muszą koniecznie dostosować się do wymogów zawartych w Ustawie o wyrobach medycznych. Przepisy te obowiązują od 1 stycznia, jednak dotyczące reklamy wyrobów medycznych – zostały wprowadzone wraz z okresem przejściowym, który skończył się 30 czerwca. Oznacza to, że firmy powinny dostosować się do nowych wymogów już teraz.

Od 1 lipca, reklamy wyborów medycznych będą wyglądały inaczej. Autorytety, które będą w nich wykorzystywane, nie mogą być przedstawicielami zawodów medycznych, ani też aktorami im udającymi. Reklama pastylek na gardło czy kropli do uszu bez przedstawicieli zawodów medycznych stanie się zatem normą.

Od 1 stycznia obowiązuje zakaz reklam wyrobów medycznych, jednak wciąż wiele z nich zawiera wizerunki lekarzy. Przeczytaj więcej na ten temat w artykule: Od 1 stycznia obowiązuje zakaz, a lekarze nie zniknęli z reklam wyrobów medycznych…

„Reklama wyrobu kierowana do publicznej wiadomości nie może wykorzystywać wizerunku osób wykonujących zawody medyczne lub podających się za takie osoby lub przedstawiać osób prezentujących wyrób w sposób sugerujący, ze wykonują taki zawód” – brzmi art. 55 ustawy o wyrobach medycznych.

Od 1 lipca reklama wyrobów musi być nie tylko zrozumiała i czytelna, ale również przystępna dla laików. Oznacza to, że musi ona wyraźnie i jasno stwierdzać, jakie wyniki osiągnięto dzięki danym produktom, a także jak wyglądają niezbędne sformułowania medyczne i naukowe. Ponadto, w reklamie muszą być przywołane badania naukowe, opinie, literatura lub inne odpowiednie opracowania.

Reklama wyrobu medycznego powinna być zgodna z prawem, a w reklamie należy unikać nakłaniania do dokonania zakupu przez dzieci ani namawiania rodziców do kupna dla nich. Dodatkowo, reklama nie może zawierać fałszywych informacji dotyczących konserwacji, obsługi serwisowej, przeglądów, regulacji, kalibracji itp.

Kampanie reklamowe obejmują jednak nie tylko tradycyjne formy, jak telewizja, prasa i radio, ale także nowe formy, takie jak reklama internetowa, marketing społecznościowy, reklamy mobilne czy reklamy wideo. Wszystkie te formy reklamy muszą jednak spełniać określone wymogi, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom i zachowanie uczciwej konkurencji.

Ustawa określa wymogi, które reklamy muszą spełniać, aby były uczciwe i rzetelne. Najważniejsze z nich to: zachowanie bezpieczeństwa użytkowników, bezstronność i uczciwa konkurencja. Oznacza to, że reklama powinna być wyraźna, szczegółowa i nie budzić wątpliwości co do jej treści. Musi również zawierać wystarczającą ilość informacji, aby konsumenci mogli dokonać świadomego wyboru.

Nowe przepisy dotyczące działalności internetowych influencerów weszły w życie 1 lipca. Od tego dnia za reklamę uznawane jest wydawanie publicznych opinii na temat danych produktów, jeśli influencerzy otrzymują z tego tytułu jakąkolwiek korzyść. Ważne jest, aby wyraźnie wskazać, że przekaz ma charakter reklamowy, by spełnić wymogi stawiane przez ustawodawcę.

Ponadto, osoby wykonujące zawody medyczne i prowadzące obrót wyrobami są zobowiązane do właściwego oznaczania treści sponsorowanych. Zakazane jest wprowadzanie w błąd i sugerowanie, że treść sponsorowana jest niezależna lub nie jest związana z konkretnym sponsorem. Ponadto, sponsorowane treści muszą być jasno oznaczone jako „reklama”.

Reklamą nie są natomiast katalogi handlowe, listy cenowe zawierające jedynie nazwę handlową, cenę i specyfikację techniczną. Informacje umieszczane na opakowaniach oraz dołączonych do opakowań wyrobów, wymagane przepisami prawa, również nie są zaliczane do reklamy.

Pierwszy paragraf:

Rozporządzenie określa szczegółowe zasady reklamy wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą o produktach leczniczych, wyrobach medycznych i produktach biobójczych. Ściśle określa ono również warunki, w jakich można je stosować, i zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom końcowym.

Drugi paragraf:

Rozporządzenie przewiduje rygorystyczne wymagania dotyczące reklamy wyrobów medycznych. Wszystkie materiały reklamowe muszą być zgodne z prawem i muszą być przygotowane zgodnie z zasadami etyki i dobrymi praktykami reklamowymi. Ponadto wszelkie reklamy muszą zawierać informacje o ewentualnych skutkach ubocznych i ograniczeniach stosowania produktu.

„Rozporządzenie określa dane, które ma zawierać reklama oraz sposób prezentowania reklamy. Rozporządzenie w szczególności określa ostrzeżenia, którymi musi być opatrzona reklama kierowana do publicznej wiadomości oraz zasady prowadzenia reklamy na kanałach społecznościowych, w tym również przez tzw. influencerów” – wskazuje prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

1. Głównym zadaniem nowo powołanego organu jest nadzorowanie zgodności reklam z nowymi wymogami.

2. Aby zapewnić przestrzeganie tych wymogów, organ będzie monitorować wszelkie reklamy dotyczące wyrobów medycznych.

3. Oprócz tego organ będzie wymagał od twórców reklam, aby unikali przedstawiania białych fartuchów w swoich reklamach.

4. Zadaniem organu jest także informowanie jednostek zainteresowanych o konsekwencjach nieprzestrzegania tych wymogów.


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

About Author

4fun

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *